26.01.2021

Chemion Logistik z przeciwwybuchowymi MX-X

Chemion

Branża: Logistyka dla przemysłu chemicznego – magazynowanie i transport materiałów niebezpiecznych
Firma: Chemion Logistik
Wyzwanie: Magazynowanie i transport wewnętrzny około 200 palet palnych, potencjalnie wybuchowych substancji dziennie
Rozwiązanie: Konstrukcja magazynu pozwalająca na utrzymanie niskich stężeń niebezpiecznych substancji i bezpieczne odprowadzanie ewentualnych wycieków oraz flota wózków widłowych w wykonaniu przeciwwybuchowym
Produkt:Wózki systemowe VNA do obsługi wąskich alejek serii STILL MX-X w wykonaniu przeciwwybuchowym: z czujnikami temperatury powierzchni oraz rozwiązaniami zapobiegającymi wytwarzaniu iskier i ładunków elektrostatycznych

[Translate to Poland (Polish):] The stainless steel coated prongs prevent sparks from being generated by shock and friction contact.

Chemion Logistik to niemiecki operator logistyczny z sięgającym 2001 roku doświadczeniem w zakresie składowania i transportu surowców w przemyśle chemicznym oraz w obsłudze niebezpiecznych materiałów – zarówno w postaci cieczy, jak i ciał stałych. Firma działa w oparciu o obiekty w Leverkusen, Dormagen i Krefeld-Uerdingen oraz zewnętrzne magazyny w Krefeld, Duisburgu i Monheim am Rhein. Przedsiębiorstwo zatrudnia łącznie około 1 tys. osób, a jego roczny obrót wynosi niemal 700 tys. palet i 128 mln euro. Jednym z podstawowych wymagań w branży, w której działa Chemion Logistik, jest bezpieczna, przepisowa i zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju obsługa ładunków. Dlatego też firma wdrożyła system zarządzania jakością DIN EN ISO 9001:2015, nieustannie optymalizuje swoje procesy, a w magazynach materiałów niebezpiecznych stosuje odpowiednie wyposażenie. Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę dobierając wózki widłowe do tego typu obiektów, sprawdziliśmy na przykładzie zakładu Chemion w Leverkusen.

Charakterystyka obiektu

Magazyn materiałów niebezpiecznych firmy Chemion Logistik w CHEMPARK Leverkusen to obiekt z 6 100 miejscami paletowymi rozmieszczonymi wzdłuż 51 rzędów regałów. Dziennie obsługiwanych jest tu około 200 palet, beczek z niebezpiecznymi płynami oraz big bagów z chemikaliami w postaci ciał stałych. – Nasz magazyn jest certyfikowany pod kątem obsługi szczególnie niebezpiecznych substancji zgodnie z prawem federalnym. Jako że opary składowanych tu rozpuszczalników mogą w przypadku wycieku dawać w połączeniu z tlenem mieszankę wybuchową, zagrożone obszary zostały zakwalifikowane jako strefa wybuchu – mówi Hubert Kubitza, cargo logistics manager w Chemion Logistik. – Na wypadek wycieku składowanych substancji magazyn został wyposażony w odpowiednie zbiorniki. Z myślą o zapobieganiu gromadzenia się potencjalnie niebezpiecznych oparów, zastosowano w nim otwartą strukturę bez przedniej i tylnej ściany – dodaje. Co więcej, ze względów bezpieczeństwa ładunki obsługiwane są przez wózki widłowe w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Zastosowane rozwiązanie

Zgodnie z regulacjami dyrektywy ATEX 2014/34/EU mówiącej o wymaganiach względem wyposażenia stosowanego w strefach zagrożonych wybuchem, nie mogą znajdować się w nich żadne źródła iskrzenia a maksymalna temperatura powierzchni pojazdów musi być niższa niż temperatura zapłonu występującej w obiekcie mieszaniny gazów. Wytyczne te miały znaczenie podczas doboru pojazdów transportu wewnętrznego do użycia w zakładzie Chemion w CHEMPARK Leverkusen. – Strefy wybuchu klasyfikowane są m.in. w zależności od maksymalnej dopuszczalnej temperatury. W Chemion zastosowanie znalazły wózki systemowe do pracy w wąskich alejkach serii STILL MX-X w wykonaniu przeciwwybuchowym kategorii 3G i w 4. klasie temperatury – mówi Rafał Pańczyk, Advanced Applications Manager STILL Polska. – Oznacza to, że konstrukcja wózków została zoptymalizowana pod kątem minimalizowania wypromieniowanej temperatury – tak, by nie przekraczała ona 135 stopni Celsjusza. Dodatkowo, operator jest na bieżąco informowany o temperaturze powierzchni pojazdu. Co więcej, wszystkie komponenty wózka, które mogą wytworzyć iskrę, generować ładunek elektrostatyczny czy napięcie, są szczelnie zamknięte lub pokryte zapobiegającymi tego typu zdarzeniom materiałami – relacjonuje ekspert STILL Polska.

Efekt wdrożenia

Zastosowane w Chemion Logistik wózki widłowe wyposażono w komplet akcesoriów minimalizujących ryzyko zapłonu i wybuchu w zagrożonych nim strefach. Wdrożono w nich także szereg rozwiązań gwarantujących ergonomię pracy – od systemu ogrzewania i wentylacji kabiny, przez panoramiczne okna, oświetlenie LED i system asysty optymalizujący prędkość jazdy w zależności od masy ładunku. W efekcie – choć w przewożonych w zakładzie Leverkusen beczkach, big bagach i na paletach znajdują się potencjalnie niebezpieczne substancje – ich transport jest ergonomiczny a ryzyko wypadku minimalne.