Ogólne warunki korzystania ze STILL neXXt fleet

1. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest zapewnienie dostępu do portalu "STILL neXXt fleet" oraz ograniczony czasowo bądź stały dostęp do wybranych pakietów aplikacji. Korzystanie z aplikacji będzie ograniczone do czasu określonego w umowie oraz do podanej liczby wózków.

 

2. Warunki techniczne użytkowania

Generowanie, wyświetlanie i analiza konkretnych danych, takich jak pomiar zdarzeń szokowych lub automatyczne wykrywanie godzin pracy, wymaga odpowiedniego wyposażenia wózków, w celu rejestrowania i przesyłania danych. Klient powinien zakupić odpowiednie wyposażenie wózków oddzielnie od tej umowy. Ponadto klient zapewnia współprace niezbędną do instalacji i eksploatacji STILL neXXt fleet

Ponieważ dostęp do platformy STILL neXXt fleet oparty jest na przeglądarce internetowej, wymagane jest urządzenie z aktywnym dostępem do Internetu, np. komputer lub tablet. Dane eksploatacyjne i konfiguracyjne są wymieniane między serwerem wózka i STILLem bezprzewodowo, za pośrednictwem GPRS lub Bluetooth (podwójnie szyfrowany, prawnie zastrzeżony protokół). Przesyłanie danych przez GPRS wymaga sieci mobilnej o wystarczającej sile sygnału. Dane są przesyłane przez Bluetooth za pomocą komputera lub laptopa klienta. Wymaga to odpowiedniego interfejsu i połączenia internetowego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, klient musi przekazywać dane przez Bluetooth raz w miesiąca oraz dla każdego wózka. Klient powinien zapewnić powyższą infrastrukturę IT., tj. system operacyjny, interfejs oraz kanały przesyłania danych. Klient ponosi koszty i odpowiedzialność za powyższe. Systemy operacyjne do przesyłania danych przez Bluetooth (Data Shuttle) mogą być dostarczone bezpłatnie przez STILL. Jeśli do autoryzacji dostępu używa się nośnika dostępu RFID (chip STILL, karta STILL lub karta klienta) numer dostępowy jest wprowadzany za pomocą stacjonarnego czytnika kart firmy STILL, który można zakupić osobno. STILL zapewnia bezpłatne oprogramowanie dla wybranych systemów operacyjnych do korzystania z tego czytnika kart. To oprogramowanie może być pobrane z Internetu. Oprogramowanie do przesyłania danych jest instalowane przez klienta. Zasadniczo do zainstalowania oprogramowania na komputerze klienta wymagane są uprawnienia adminsitratora. Instrukcje i szkolenia dotyczące oprogramowania i jego funkcji, a także spersonalizowane adaptacje elementów sprzętu można zakupić za dodatkową opłatą.

 

3. Warunki użytkowania

STILL dostarczy użytkownikom wskazanym przez klienta wstępne dane dostępu (nazwę użytkownika i hasło). Klient zapewnia, że tylko upoważnieni użytkownicy mają dostęp do STILL neXXt fleet, że używają bezpiecznego hasła oraz że dane dostępowe pozostają prywatne i bezpieczne. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania STILL o wszelkich zmianach personalnych osób upoważnionych do dostępu (np. Użytkownik opuszcza firmę klienta, wewnętrzne zmiany w autoryzacji, itp.). Klient jest również zobowiązany do poinformowania STILL, jeśli dowie się o jakimkolwiek nadużyciu danych dostępowych. Po otrzymaniu wiadomości STILL wyłącza dostęp użytkownika do STILL neXXt fleet i wszystkich aplikacji. Dostęp można przywrócić tylko wtedy, gdy klient prześle specjalną prośbę do STILL. STILL nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta za nieautoryzowane wykorzystanie danych dostępu przez użytkowników lub przez osoby trzecie. W przypadku niestosowania się do warunków użytkowania, oprócz wycofania autoryzacji dostępu do STILL neXXt fleet, STILL zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z tego powodu bez uprzedzenia.

Jeśli klient zamierza używać STILL neXXt fleet oraz oprogramowania dla więcej niż zarejestrowanych wózków, powinien niezwłocznie poinformować o tym firmę STILL. Strony odpowiednio wprowadzają zmiany do umowy. STILL zastrzega sobie prawo do późniejszego wystawienia rachunku, jeśli okaże się, że klient korzystał z STILL neXXt fleet w ilości przekraczającej ustaloną liczbę wózków. Firma STILL jest uprawniona do wprowadzania zmian w ogólnych warunkach użytkowania, w szczególności w przypadku wprowadzania nowych rozwiązań technicznych oraz zmian sytuacji prawnej i / lub precedensów prawnych. STILL przekaże je klientowi we właściwym czasie. Jeśli ma to wpływ na najważniejsze usługi podstawowe, klient ma prawo do rozwiązania umowy nawet w minimalnym okresie.

 

4. Prawo do użytkowania informacji, STILL next fleet oraz dokumentacji

Wykorzystanie informacji, aplikacji i dokumentacji udostępnianych w ramach STILL neXXt fleet oraz aktualizacje tych informacji, aplikacji lub dokumentacji są przedmiotem tych warunków i - jeśli zostanie uzgodnione - odpowiednich warunków licencji wcześniej ustalonej z STILL (np. STILL Report). STILL przyznaje klientowi niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do korzystania z uzgodnionych w umowie pakietów oraz usług i informacji dostarczonych w ramach tej umowy. Klient nie może w żadnym momencie dalej rozpowszechniać, udzielać sublicencji ani w inny sposób udostępniać informacji, oprogramowania i dokumentacji dostarczonej przez STILL neXXt fleet osobom trzecim. Dotyczy to również oprogramowania i aplikacji wcześniej licencjonowanych przez klienta (np. Fleet Manager). Dane gromadzone i przetwarzane przez STILL neXXt fleet oraz uzgodnione pakiety dotyczące wóżków widłowych i kierowców stanowią własność klienta. Po zawarciu niniejszej umowy firma STILL ma prawo do wykorzystywania danych do realizacji niniejszej umowy, do świadczenia usług i pakietów dostarczanych przez STILL neXXt fleet oraz do sprawdzania zgodności z niniejszą umową i innymi umowami zawartymi między stronami dotyczącymi użytkowania produktów i usług firmy STILL. Ponadto wszystkie dane mogą być wykorzystywane w anonimowym formacie do celów statystycznych w celu optymalizacji i rozwoju produktów, ofert i usług firmy STILL. Ponadto dane mogą być wykorzystywane do oceny przepustowości i dostępności systemów technicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych.

 

5. Własność intelektualna

STILL neXXt fleet, oprogramowanie do transferu danych Bluetooth (Data Shuttle) i oprogramowanie czytnika kart są wyłączną własnością firmy STILL i / lub jej licencjodawców. Aplikacje STILL neXXt fleet oraz informacje, oprogramowanie i dokumentacja udostępniane w ten sposób są chronione zarówno prawami autorskimi, jak i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, a także innymi przepisami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej. Klient będzie przestrzegał tych praw, a w szczególności nie będzie usuwał żadnych alfanumerycznych identyfikatorów, marek i informacji o prawach autorskich z aplikacji, informacji, oprogramowania, dokumentacji i ich kopii. W szczególności informacje, nazwy marek i inne treści STILL neXXt fleet oraz dostępne aplikacje nie mogą być zmieniane, uzupełniane, kopiowane, reprodukowane, sprzedawane, licencjonowane, wykorzystywane w żaden inny sposób poza zakresem umowy bez uprzedniej pisemnej zgody firmy STILL. Sekcje 69a i nast. Niemieckiej Ustawy o Prawie Autorskim pozostają nienaruszone. Poza umownymi prawami użytkowania do STILL neXXt fleet i aplikacji STILL lub innych praw, klientowi nie przyznano żadnych dalszych praw jakiegokolwiek rodzaju, w szczególności nazwy firmy i praw własności intelektualnej, takich jak patenty, wzory użytkowe lub znaków handlowych, a ponadto STILL nie jest zobowiązany do przyznania takich uprawnień. Jeśli klient i użytkownicy o tym poinformowani przechowują informacje, koncepcje i propozycje w systemie, STILL może je bezpłatnie wykorzystywać do opracowywania, ulepszania i sprzedaży swoich produktów i usług.

 

6. Ochrona danych, nieujawnianie i bezpieczeństwo informacji

STILL i klient są zobowiązani traktować tajemnice handlowe jako poufne. Ta zasada obowiązuje także po rozwiązaniu relacji biznesowej. Ponadto strony są zobowiązane do przestrzegania przepisów o ochronie danych. Jeśli STILL przetwarza dane osobowe w imieniu klienta, strony zawierają umowę o ochronie danych, jeżeli jest to wymagane przez krajowe prawo ochrony danych. W ramach stosunku umownego, klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych dozwolonych w ramach przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów dotyczących współdecydowania w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem STILL neXXt fleet i uzgodnionych umownie pakietów aplikacji. Klient jest również odpowiedzialny za wszelkie wymogi, które mogą istnieć na mocy prawa europejskiego, w celu rejestracji w odpowiednim krajowym organie nadzoru ochrony danych. Firma STILL opracowała aplikacje opracowane przez nią z uwzględnieniem wymogów ochrony danych (prywatność od samego początku) i ogólnych norm bezpieczeństwa IT. Firma STILL podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych przed niewłaściwym wykorzystaniem i utratą. Dane są hostowane w centrach danych o wysokim poziomie bezpieczeństwa z certyfikatem bezpieczeństwa IT w Niemczech. Ponadto produkty oprogramowania STILL są regularnie poddawane kontrolom bezpieczeństwa IT przeprowadzanym przez niezależnych audytorów zewnętrznych.

 

7. Wynagrodzenie

Opłata za użytkowanie STILL neXXt fleet i wybranych pakietów aplikacji, jak również sposób płatności są określone w ofercie / umowie. STILL zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za użytkowanie, na przykład w związku ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi, w przypadku istotnych zmian w kosztach zamówień, w przypadku zmiany podatku od sprzedaży, w przypadku wahań kursu wymiany lub w przypadku znaczącej poprawy standardów bezpieczeństwa IT. W przypadku korekt, które przekraczają odpowiednio uzgodnioną opłatę za użytkowanie o ponad trzy procent, klientowi przysługują specjalne prawa do rozwiązania umowy. Zmiany ceny są przekazywane klientowi w formie pisemnej z co najmniej ośmiotygodniowym wyprzedzeniem.

 

8. Odpowiedzialność

STILL nie odpowiada za przydatność danych z aplikacji do określonych celów użytkownika lub funkcji. Odpowiedzialność STILL jest ograniczona do szkody rzeczywistej i nie obejmuje zysków utraconych ani szkód pośrednich (utrata kontraktów lub klientów, spadek produkcji, przestoje, kary umowne). Odpowiedzialność jakiegokolwiek rodzaju STILL wobec Klienta jest ograniczona do wysokości rocznego abonamentu, jaki STILL otrzymał lub miał otrzymać w związku z realizacją niniejszej umowy, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.

STILL nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wykorzystanie dostępu przez osoby inne niż uprawnione do dostępu;
b) niewykonywania lub nienależyte wykonywanie usług będące wynikiem siły wyższej;
c) nieprawidłowe wykonywanie usługi związane z niewłaściwym działaniem sprzętu innego niż dostarczony przez STILL.

 

9. Okres obowiązywania umowy i okres wypowiedzenia

Minimalny okres obowiązywania umowy wynosi sześć miesięcy. Jeśli w umowie nie uzgodniono żadnego stałego terminu, umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z terminem sześciu tygodni do końca miesiąca, ale nie przed upływem minimalnego okresu obowiązywania umowy. W przypadku zmian (zakup dodatkowego pakietu lub zakończenie starego pakietu) zawierana jest nowa umowa, która zastępuje pierwotną umowę.

 

10. Umowy dodatkowe, obowiązujące prawo i jurysdykcja

TBrak ustnych porozumień pomocniczych. Poprawki lub uzupełnienia należy składać na piśmie; dotyczy to również odstąpienia od pisemnego formularza. Do tego kontraktu zastosowanie ma prawo niemieckie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyłączona. Jurysdykcją w przypadku sporów między firmą STILL a użytkownikiem w związku z przedmiotem umowy jest Hamburg. W przypadku nieważności poszczególnych postanowień niniejszej umowy, nie ma to wpływu na ważność pozostałych części umowy. Strony obowiązane są zastąpić nieskuteczne postanowienie na takie,, które jest najbardziej zbliżone do zamierzonego celu.