Warunki gwarancji STILL Polska

 

Zapisz warunki gwarancji STILL Polska

STILL Polska Sp. z o.o. · ul. Składowa 6, Żerniki · 62-023 Gądki

Warunki gwarancji STILL POLSKA

1. STILL POLSKA sp. z o.o. (dalej: STILL POLSKA) udziela Nabywcy gwarancji jakości na zakupione w STILL POLSKA wózki widłowe i części zamienne (dalej: produkty) zgodnie ze wskazanymi niżej zasadami gwarancji. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. STILL POLSKA zapewnia dobrą jakość produktów oraz ich sprawne działanie w normalnych warunkach eksploatacji, zgodnie z załączoną do produktu instrukcją obsługi.

3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

4. Okres gwarancji wynosi:

 • a. dla wózków widłowych: wskazaną w umowie lub zamówieniu ilość miesięcy od daty dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli produkt w tym okresie przepracował wskazaną w umowie lub zamówieniu ilość motogodzin, okres gwarancji upływa wcześniej, z momentem ich przepracowania;
 • b. dla części zamiennych zakupionych w STILL POLSKA, części naprawionych lub zamontowanych przez STILL POLSKA w ramach pozagwarancyjnych usług serwisowych: 6 miesięcy od daty sprzedaży lub wykonania usługi serwisowej;
 • c. dla nowych części wymienionych przez STILL w ramach gwarancji lub części naprawionych w ramach gwarancji: 6 miesięcy od daty montażu lub wykonania naprawy;
 • d. dla wózków ręcznych paletowych: 12 miesięcy od daty sprzedaży z zastrzeżeniem, że w przypadku wózków ręcznych paletowych z wagą elektroniczną waga ta nie jest objęta gwarancją;
 • e. dla prostowników, baterii, dodatkowego oprogramowania, modułów doczepianych oraz pozostałego osprzętu wózka: 12 miesięcy od daty dostawy, chyba że w umowie lub zamówieniu wskazano inaczej -także w przypadku, gdy zostały sprzedane wraz z wózkiem i w chwili sprzedaży wózka stanowiły jego przynależność lub część składową, z zastrzeżeniem że w takim przypadku okres gwarancji ulega zakończeniu z chwilą zakończenia gwarancji dla wózka widłowego z uwagi na przepracowanie przez ten wózek limitu motogodzin powodującego wygaśnięcie gwarancji zgodnie z wskazaniem pkt 4 lit. a. powyżej.

W przypadku istotnej naprawy produktów lub wymiany produktów lub ich części na nowe, okresy gwarancji, o których mowa powyżej, nie biegną od nowa dla całego produktu, zastosowanie znajdują zapisy pkt. 4c powyżej.

5. Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:

 • a. nieprzestrzegania „Instrukcji obsługi i konserwacji”, niedokonania przeglądu okresowego produktów przez STILL POLSKA w terminach wskazanych w instrukcji obsługi i konserwacji (przeglądy okresowe nie są wykonywane w ramach udzielonej gwarancji i są odpłatne, chyba że w umowie lub zamówieniu zaznaczono inaczej);
 • b. wykonania obsługi serwisowej produktów, napraw, przeglądów okresowychlub montażu nowych części we własnym zakresie:samodzielnie lub przez inny podmiot niż STILL POLSKA;
 • c. niezgłoszenia wady w terminie i w sposób wskazany w pkt 7 poniżej;
 • d. dokonywania modyfikacji produktu bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody STILL POLSKA.

6. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być przyjmowane, rozpatrywane i usuwane wyłącznie przez STILL POLSKA.

7. Każdą wadę należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wykrycia, zgłosić pisemnie w dziale serwisu STILL POLSKA. Dane kontaktowe serwisu oraz wykaz lokalizacji znajduje się w dokumentacji zakupionego produktu lub na stronie www.still.pl. Zgłoszenia reklamacyjne dokonane z niezachowaniem procedur i terminów, określonych w niniejszej gwarancji, powodują utratę praw z tytułu gwarancji i nie będą rozpatrywane.

8. STILL przystąpi do zdiagnozowania i usunięcia stwierdzonej wady w ramach gwarancji w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty dokonanego zgłoszenia. Naprawa zostanie wykonana u Nabywcy lub w warsztacie STILL POLSKA w zależności od charakteru wady i możliwości serwisowych STILL POLSKA.

9. STILL POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Nabywcy, nawet jeżeli powstały na skutek ujawnienia się wad sprzętu lub części zamiennych zakupionych w STILL POLSKA, w tym także nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe, utracone zyski ani inne straty pośrednie lub wtórne, będące konsekwencją wady.

10. Koszty napraw gwarancyjnych, w tym także koszt dojazdów oraz części zamiennych wymienianych na gwarancji w ramach stwierdzonej wady nie obciążają Nabywcy.

11. Części wymontowane w ramach usługi gwarancyjnej pozostają własnością STILL POLSKA.

12. Za naprawę gwarancyjną uważa się tylko i wyłącznie naprawę wadliwego Produktu dokonaną w okresie, o którym mowa w pkt. 4 i na warunkach określonych w niniejszej gwarancji. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie Produktu.

13. Gwarancja nie obejmuje:

 • a. naturalnego zużycia części eksploatacyjnych takich jak: ogumienie, widły, filtry i wkłady filtrów, uszczelki, świece zapłonowe i żarowe, styki styczników, okładziny hamulcowe, żarówki, oleje, smary i inne płyny eksploatacyjne;
 • b. wad i uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, przewrócenia, upadku produktu itp.;
 • c. wad i uszkodzeń powstałych wskutek oddziaływania sił przyrody jak np. gradu, pioruna, mrozu, wody, soli, oddziaływania substancji chemicznych itp.;
 • d. wad i uszkodzeń powstałych wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. paliwo, smary, oleje itp.);
 • e. wad i uszkodzeń powstałych wskutek dokonania zmiany pierwotnej formy oraz/lub funkcji produktu określonej w załączonej do produktu instrukcji obsługilub spowodowanych niewłaściwym podłączeniem, użytkowaniem lub przechowywaniem Produktu; f. szkód powstałych podczas transportu i przeładunku.

14. STILL POLSKA ma prawo do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku, gdy Nabywca zalega w stosunku do STILL POLSKA z wymagalnymi płatnościami, niezależnie od ich tytułu, w szczególności zalega z zapłatą za dostarczone Nabywcy towary lub świadczone na jego rzecz przez STILL POLSKA usługi. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, STILL POLSKA może odmówić wykonania wszelkich świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji i jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Nabywcy z tytułu gwarancji.

15. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie Nabywca, który nabył produkt bezpośrednio od STILL POLSKA. Dalsze zbycie produktu nie powoduje przeniesienia praw przysługujących z mocy niniejszej gwarancji na kolejnego nabywcę.

16. Odpowiedzialność STILL POLSKA z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

Żerniki, dnia 01.12.2016

________________________

Borys Wochna - Prezes Zarządu

STILL POLSKA sp. z o.o.