POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Firma STILL Polska sp. z o. o. realizuje działania w zakresie: importu, sprzedaży i serwisowania wózków widłowych i rozwiązań intralogistycznych. Kierownictwo i pracownicy dokładają wszelkich starań, aby osiągnąć wysoką jakość świadczonych usług oraz minimalizować negatywny wpływ na środowisko i BHP wynikający z działalności Organizacji. Aby to osiągnąć, działalność STILL Polska sp. z o. o. została objęta Systemem Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP wg norm: PN EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001 oraz PN-EN ISO 45001:2018 i dlatego też, organizacja postawiła sobie następujące cele:

 • ciągła poprawa działań jakościowych, środowiskowych i BHP,
 • postępowanie zgodnie z prawem i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w działalności,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom,
 • proekologiczna gospodarka odpadami zapewniająca odpowiednie segregowanie, powtórne ich wykorzystanie lub unieszkodliwianie zgodne z wymogami prawa ochrony środowiska,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych i BHP,
 • podejmowania działań w celu zapobiegania wystąpieniu wypadków przy pracy, złego stanu zdrowia, a także zidentyfikowanych zagrożeń,
 • kontroli ryzyka związanego z BHP zgodnie z ustalonymi kryteriami,
 • angażowania pracowników i przedstawicieli pracowników w funkcjonujący System Zarządzania.

Realizacja polityki odbywa się poprzez:

 • zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w działania na rzecz rozwoju STILL Polska sp. z o. o. pozostającego w zgodzie z zasadami jakości, ochrony środowiska i BHP,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zwiększanie ich świadomości w zakresie jakości, BHP i środowiska,
 • dialog i współpracę ze stronami zainteresowanymi w zakresie zagadnień jakości, ochrony środowiska i BHP

Niniejsza polityka ZSZ jest znana oraz akceptowana przez wszystkich pracowników firmy. Niniejsza polityka jest dostępna publicznie i w miarę potrzeby aktualizowana do zmieniających się realiów i wymagań.


Gądki, 12.12.2022