Klauzula informacyjna rodo

 

Klauzula informacyjna rodo

W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Państwu to ustalić.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest STILL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, ul. Składowa 6, 62-023 Gądki, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000018980, REGON: 630278383, NIP: 7811004366 w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Oznacza to, że Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia z nami i wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych w niektórych przypadkach uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.

3. Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu, przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia oraz przetwarzamy je tylko tak długo, jak to jest konieczne. Jeżeli dane nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są one regularnie przez nas usuwane. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj.:

 • do zawarcia i do realizacji umowy - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy i dodatkowo maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, zgodnie z treścią art. 118 KC;
 • do celów dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f - tj. Nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, zgodnie z treścią art. 118 KC;
 • dla celów podatkowych i księgowych - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży. Państwa dane będziemy przetwarzać przez minimalny okres wymagany przepisami prawa tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • dla celów marketingu elektronicznego naszych produktów i usług - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - tzn. Państwa dobrowolnie udzielona zgoda. Państwa dane będziemy przetwarzać do chwili odwołania przez Państwa zgody lub do momentu ustalenia, że Państwa dane się zdezaktualizowały;
 • dla celów bezpośredniego marketingu własnych produktów i usług - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f - tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać do chwili zgłoszenia sprzeciu wobec takiego przetwarzania;
 • dla celów badania jakości świadczonych usług - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f - tj. nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, zgodnie z treścią art. 118 KC;
 • dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f - tj. Nasz prawnie uzasadniony interes. Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres dwóch miesięcy od dnia zarejestrowania materiału wizyjnego.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 • podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Urzędy Skarbowe);
 • podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów - tj. nasi partnerzy biznesowi, wyspecjalizowani dostawcy usług przechowywania danych i usług IT, kancelarie prawne, podatkowe, księgowe i podmioty, które pomagają nam w obronie i dochodzeniu przez nas uzasadnionych roszczeń, podmioty zapewniające obsługę kadrowo-płacową, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi ochrony osób i mienia;
 • podmioty należące do grupy kapitałowej KION AG;
 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi kurierskie;
 • banki i instytucje płatnicze w zakresie obsługi płatności;
 • firmy ubezpieczeniowe;
 • firmy leasingowe.

5. Zgodnie z RODO, mają Państwo prawo do dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Nas narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym, któremu mogą Państwo zgłosić skargę, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W przypadkach wskazanych w punkcie 3, w których przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, macie Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowej.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie będą w stosunku do Państwa prowadzone procesy profilowania w oparciu o dane osobowe.

10. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych - kontakt: daneosobowe@still.pl.