Ogólne Warunki Serwisowe

Ogólne warunki serwisowe - STILL Polska

Prowadzone przez STILL Polska Sp. z o.o. na terenie RP usługi serwisowe są wykonywane według następujących zasad:

1. Usługi serwisowe mechanika wyposażonego w samochód serwisowy rozliczane są w roboczogodzinach.

2. Usługi serwisowe w warsztacie f-my STILL rozliczane są w roboczogodzinach.

3. W przypadku podpisania „Umowy o Konserwację, klient otrzymuje na powyższe usługi specjalną stawkę cenową z rabatem w wysokości: 8%

4. Należność za dojazd samochodu serwisowego jest opłatą za przebyte kilometry z punktu serwisowego lub miejsca przebywania mechanika.

5. Stawki za określone usługi mogą ulec zmianie w stosunku do zmian cen usług o podobnym charakterze.

6. Za prace wykonywane poza normalnym czasem pracy obowiązują następujące dopłaty:
- dni robocze w godzinach od 16:00 - 6:00: 50 %
- soboty i dni ustawowo wolne od pracy: 100 %

7. Praca w godzinach nadliczbowych oraz w soboty i dni wolne od pracy wymaga dodatkowych uzgodnień

8. Wydatki powstałe przy okazji napraw lub konserwacji takie jak: opłaty telekomunikacyjne, opłaty za przesyłki i pakowanie części zamiennych oraz inne wydatki są fakturowane po kosztach własnych STILL POLSKA.

9. Części zamienne fakturowane są po cenach katalogowych, po doliczeniu wszelkich opłat celnych związanych z wprowadzeniem ich na polski obszar celny.

10. Czas pracy lub dojazdu zaokrąglany jest do 6 minut.

11. Do kwot należności za wykonywane usługi serwisowe oraz do kwot należnych za użyte materiały doliczana będzie kwota podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości przewidzianej odpowiednimi przepisami prawa.

12. Mechanicy STILL POLSKA są zobowiązani do przedstawienia klientowi protokołów serwisowych, celem potwierdzenia podpisem czasu pracy, dojazdu oraz czasu oczekiwania na możliwość dokonania naprawy, jak również celem potwierdzenia rodzaju i ilości zużytych do napraw części zamiennych. Protokoły serwisowe stanowią podstawę obciążenia usługobiorcy kosztami napraw lub konserwacji oraz wartością zużytych części zamiennych nawet wówczas, gdy nie ma na nich podpisu usługobiorcy.

13. Warunki płatności : 14 dni od daty wystawienia faktury.

14. Klient zapewnia Technikowi Serwisu odpowiednie warunki pracy:

  • zadaszone i oświetlone pomieszczenie,
  • możliwość korzystania z bieżącej wody
  • możliwość korzystania energii elektrycznej 230V
  • możliwość korzystania ze sprężonego powietrza
  • asystę osoby trzeciej celem zabezpieczenia pierwszej pomocy w razie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia

Jeśli podczas prac konserwacyjnych i napraw w miejscu ich dokonywania niezbędna jest pomoc lub użycie specjalistycznego sprzętu, usługobiorca zobowiązany jest udzielić takiej pomocy w granicach swoich możliwości, a także udostępnić nieodpłatnie posiadany przez siebie dźwig lub inne potrzebne urządzenia. W sytuacji, gdy usługobiorca nie posiada potrzebnego dźwigu lub innego urządzenia, spowodować własnym staraniem i na własny koszt, aby osoba trzecia udostępniła potrzebne urządzenia.

15. Prace konserwacyjne i naprawy wykonywane są przez mechaników posiadających uprawnienia dozorowe UDT, z dołożeniem należytej staranności wymaganej przy wykonywaniu czynności danego rodzaju, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności prowadzonej przez STILL POLSKA.

16. STILL POLSKA odpowiada jedynie za te uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie przeprowadzanej naprawy lub konserwacji które powstały z winy pracowników STILL POLSKA lub też z winy osób, którymi STILL POLSKA posługuje się przy dokonywaniu napraw lub konserwacji.

17. Mechanicy STILL POLSKA nie są upoważnieni do udzielania lub przekazywania jakichkolwiek wiążących informacji i wyjaśnień, z wyjątkiem informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sprzętu.