Ogólne Warunki Najmu Długoterminowego z dnia 1.02.2022 r.

OWND_NAJEM_STILL_1.02.2022


§ 1. Definicje:

a) „Wynajmujący” – oznacza STILL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, ul. Składowa 6, Żerniki, 62-023 Gądki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018980 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 637 500 PLN, NIP 781-10-04-366.
b) „Najemca” – oznacza osobę lub podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych biorący w najem PN.
c)  „Strony” - Najemca oraz Wynajmujący.
d) „Umowa Najmu” – oznacza umowę najmu długoterminowego konkretnych urządzeń, zawartą na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Najmu Długoterminowego STILL Polska sp. z o.o. (dalej: OWND).
e) „OWND” - oznacza niniejszy dokument - Ogólne Warunki Najmu Długoterminowego STILL Polska sp. z o.o.
f) „Przedmiot najmu”, dalej „PN” – ruchomości, w szczególności wózki widłowe wraz

z ich wyposażeniem, przynależnościami i częściami składowymi, baterie, prostowniki oraz inne urządzenia techniki magazynowej.
g) „Analiza warunków eksploatacji”, dalej „AWE” – dokument sporządzany przez Strony przed zawarciem umowy najmu, wskazujący warunki pracy PN.
h) „Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
i) „Godziny pracy serwisu” – od 7:00 do 17:00 w dni robocze.  

§ 2. Zawarcie umowy najmu, stosowanie OWND, doręczenia, cesja, prawo właściwe i jurysdykcja:

 1. Umowy najmu zawierane są na podstawie niniejszych OWND w formie pisemnej pod rygorem nieważności. OWND są integralną częścią każdej umowy najmu.
 2. Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWND wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Zapisy umowy najmu mają pierwszeństwo przed OWND.
 4. OWND oraz umowy najmu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 5. Najemcy zezwala się na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy najmu na osobę trzecią tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 6. Doręczenia w ramach realizacji umowy najmu dokonywane będą na adresy stron podane w umowie najmu. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania przesyłki na poprzedni adres za skutecznie doręczoną.

§ 3. Wydanie przedmiotów najmu:

 1. Wynajmujący wyda Najemcy do używania PN w stanie wolnym od wad fizycznych
i prawnych. Wynajmujący oświadcza, że posiada prawo wyłącznego dysponowania PN dla celów niniejszej umowy.
 2. PN zostanie wydany Najemcy na koszt Wynajmującego. Miejsce i termin dostawy zostaną określone każdorazowo w umowie najmu.
 3. W terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy PN podpisany przez przedstawicieli stron. Jeżeli Najemca nie przystąpi w terminie 3 dni do podpisania protokołu, Wynajmujący ma prawo do jednostronnego podpisania protokołu, co jest równoznaczne z przyjęciem przez Najemcę PN bez zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia wad PN zostaną one opisane w protokole zdawczo-odbiorczym, a Wynajmujący ma obowiązek ich usunięcia na własny koszt
 4. PN będzie uznany za zgodny z umową, jeżeli zmiany konstrukcyjne, dane techniczne oraz wzornictwo przedmiotu najmu będzie wynikało z modernizacji oraz postępu technicznego (w szczególności wprowadzeniu nowszego modelu), a przedmiot najmu nie zmienia swojego charakteru oraz właściwości technicznych i jego dostarczenie nie stoi w sprzeczności z potrzebami Najemcy.
 5. Wraz z dostawą (potwierdzenie listu przewozowego) PN, na Najemcę przechodzą wszelkie ryzyka wynikające z używania PN, w tym związane z przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem itp.
 6. Wynajmujący wraz z PN przekaże Najemcy właściwą dla danego PN dokumentację
w języku polskim (instrukcja obsługi dla operatora i instrukcja przeglądów).
 7. Wynajmujący ma prawo w czasie trwania umowy najmu dokonać wymiany PN na inny, równorzędny model o tożsamej specyfikacji oraz wyposażeniu. Wymiana PN w tym trybie nie stanowi zmiany umowy najmu. W przypadku wymiany PN zasady odbioru oraz zwrotu PN, w szczególności dotyczące sporządzenia protokołów zdawczo-odbiorczych określone w §3 ust. 3 oraz § 12 stosuje się odpowiednio.
 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania dostaw PN partiami oraz do fakturowania za już dostarczone PN na zasadach określonych w niniejszym OWND. Najemca nie ma prawa do odmowy odbioru dostaw częściowych oraz do odmowy zapłaty za wystawione przez Wynajmującego faktury.  


§ 4. Czynsz najmu:

 1. Z tytułu korzystania z przedmiotów najmu oraz świadczonych usług Full Service (§ 10) i innych usług Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu miesięcznego czynszu najmu, określonego dla każdego przedmiotu najmu w umowie najmu, powiększonego o kwotę podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Strony postanawiają, że ustalony w umowie czynsz najmu odpowiada korzystaniu z PN w ramach umówionego rocznego limitu motogodzin oraz warunkach pracy i miejscu określonym w załączniku „AWE”.
 3. Faktura za czynsz wystawiana jest w okresie pierwszych 5-ciu dni danego okresu rozliczeniowego (miesiąca) z 30-dniowym terminem płatności.
 4. Wynajmujący jest uprawniony do stosownego, proporcjonalnego dopasowania czynszu najmu w przypadkach konieczności doposażenia PN na skutek zmian prawa lub w przypadkach wprowadzenia obowiązku ponoszenia przez Wynajmującego dodatkowych opłat związanych z posiadaniem PN (np. zmiana opłat lub częstotliwości badań UDT itp.). Wynajmujący poinformuje Najemcę o proporcjonalnym dopasowaniu czynszu na 30 dni przed jego wprowadzeniem wraz z podaniem przyczyny dopasowania czynszu. Zmiana wysokości czynszu opisana w niniejszym punkcie OWND nie wymaga podpisania pomiędzy stronami aneksu do umowy najmu.
 5. Koszty zmiany warunków umowy najmu w czasie jej trwania (doposażenie wózków na zlecenie Najemcy, zmiana lokalizacji pracy wózka, zmiana warunków pracy lub ubezpieczenia) obciążają Najemcę.
 6. Czynsz najmu płatny jest za każdy rozpoczęty miesiąc. W przypadku pierwszego
i ostatniego miesiąca kalendarzowego okresu najmu, wysokość czynszu będzie stanowiła iloczyn wartości 1/30 miesięcznej stawki czynszu i ilości dni obowiązywania w danym momencie umowy najmu.
 7. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym na rachunek wskazany w fakturze VAT. Ewentualne koszty przelewu obciążają Najemcę.
 8. Jeżeli warunki użytkowania PN różnią się od warunków określonych w „Analizie warunków eksploatacji” Wynajmujący ma prawo dokonać ponownej analizy oraz odpowiednio dostosować wysokość czynszu najmu - od dnia zmiany warunków pracy. Najemca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Wynajmującego o zmianie warunków pracy PN.
 9. Wynajmujący jest uprawniony do jednostronnego dokonania waloryzacji czynszu raz w roku o wartość wskaźnika inflacji (wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) za poprzednie 12 miesięcy (grudzień-grudzień) publikowanego przez Prezesa GUS. O dokonaniu waloryzacji Wynajmujący powiadomi Najemcę na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem. Waloryzacja kwoty czynszu zgodnie z zapisami OWND nie stanowi zmiany umowy najmu.
 10. STILL Polska Sp. z o.o. wypełniając obowiązek wynikający z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ust. 1 w/w ustawy.


§ 5. Czynsz najmu – rozliczenie limitów motogodzin:

 1. Rozliczenie limitu motogodzin ustala się na podstawie wskazań licznika motogodzin. Najemca ma obowiązek podać stan licznika w ciągu 2 tygodni od wskazanej przez Wynajmującego daty odczytu. W przypadku awarii licznika motogodzin liczba motogodzin zostanie oszacowana przez Wynajmującego na podstawie wskazań z poprzedniego kwartału dla danego urządzenia oraz jego stanu technicznego.
 2. Rozliczenie przebiegu/limitu motogodzin wykonuje się raz w roku licząc od początku umowy oraz na koniec okresu umownego. Wykorzystanie limitu motogodzin poniżej/powyżej jednego roku oblicza się proporcjonalnie.
 3. Przekroczenie założonego limitu motogodzin w danym okresie rozliczeniowym zobowiązuje Najemcę do zapłaty opłaty dodatkowej, za każdą godzinę pracy urządzenia powyżej określonego limitu, obliczanej według następującego wzoru: kwota opłaty dodatkowej = (liczba motogodzin przepracowana w okresie rozliczeniowym – limit motogodzin za okres rozliczeniowy) x stawka za przekroczenie limitu motogodzin wskazana w umowie najmu. Opłata dodatkowa zostanie podliczona po ukończeniu każdego roku trwania umowy najmu i zostanie doliczona do najbliższej należnej faktury na najem lub rozliczona osobną fakturą.§ 6. Waluta rozliczeń:

 1. Jeżeli wysokość świadczeń w umowie najmu wyrażona jest w walucie EUR i strony nie zastrzegły rozliczeń w tej walucie, płatności następują w złotych polskich według kursu sprzedaży EUR w Citi Handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. ogłoszonego pomiędzy godziną 8:00 a 9:00 rano, opublikowanego w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT.
 2. Jeżeli strony postanowiły w umowie, że rozliczenia następować będą w walucie EUR, oznacza to, że wynikające z umowy czynsze najmu płatne są w wartościach netto
w walucie EUR, a podatek VAT od tych należności zostanie naliczony i podlega zapłacie w złotych polskich według obowiązujących przepisów.
 3. Za opóźnienie w płatnościach Wynajmujący naliczy odsetki za opóźnienie
w transakcjach handlowych określone ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Odsetki za opóźnienie w płatności od należności walutowych płatne są w walucie należności głównej.  


§ 7. Okres najmu oraz rozwiązanie umowy najmu:

 1. Umowa najmu zawarta jest na czas określony, wskazany w miesiącach. Okres najmu rozpoczyna się niezależnie dla każdego PN z dniem jego dostawy.
 2. Umowa najmu nie może być wypowiedziana przed upływem okresu na jaki została zawarta, poza przypadkami opisanymi w ust. 4 i 5.
 3. Okres najmu może zostać przedłużony na mocy pisemnego porozumienia stron dla każdego PN oddzielnie.
 4. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, dla części lub wszystkich PN, jeżeli Najemca nie zapłaci choćby części czynszu najmu za co najmniej dwa okresy płatności, mimo pisemnego wezwania do zapłaty i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu.
 5. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, dla części lub wszystkich PN, jeżeli:
  a) Najemca bezpodstawnie odmawia przyjęcia PN;
  b) Najemca korzysta z PN w sposób sprzeczny z niniejszą umową lub ich przeznaczeniem i mimo pisemnego upomnienia ze strony Wynajmującego, nie przestanie używać PN w taki sposób;
  c) Najemca zaniedbuje PN w taki sposób, że jest on narażony na utratę lub uszkodzenie lub dokonuje bez zgody Wynajmującego przeróbek, samodzielnych napraw lub innych ingerencji w PN;
  d) Najemca uniemożliwia przedstawicielom Wynajmującego dokonanie kontroli, o której mowa w § 9 ust. 7.
 6. W przypadku wypowiedzenia umowy najmu przez Wynajmującego z winy Najemcy na podstawie ust. 4 lub 5 powyżej, Najemca jest zobowiązany niezwłocznie wydać przedmiot Najmu Wynajmującemu. W takim przypadku koszty odbioru przedmiotu najmu obciążają Najemcę.  


§ 8. Ubezpieczenie przedmiotów najmu:

 1. Zakres ubezpieczenia PN określa umowa najmu.
 2. Wynajmujący ma prawo do zmiany zakładu ubezpieczeń w trakcie trwania umowy. Zmiana zakładu ubezpieczeń nie stanowi zmiany umowy, jeżeli nie wpływa na wysokość czynszu najmu oraz ustalonej franszyzy, a zakres oraz warunki ubezpieczenia są tożsame lub korzystniejsze dla Najemcy. O dokonanej zmianie Wynajmujący niezwłocznie pisemnie zawiadomi Najemcę i przedstawi aktualne warunki ubezpieczenia.
 3. Najemca ma obowiązek zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia stanowiącymi załącznik do umowy najmu oraz zobowiązuje się stosować wszelkie zawarte w nich wymagania, od których uzależniona jest wypłata odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.
 4. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego
o powstałej szkodzie. Najemca jest zobowiązany dostarczyć Wynajmującemu lub wskazanej przez niego jednostce ubezpieczyciela dokumentację wymaganą przez ubezpieczyciela, niezbędną do likwidacji szkody.
 5. Odmowa wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń z przyczyn leżących po stronie Najemcy, uprawnia Wynajmującego do obciążenia Najemcy kwotą stanowiącą równowartość poniesionej szkody.
 6. Koszty franszyzy pokrywa Najemca.
 7. Jeżeli szkodowość w zakładzie Najemcy w okresie obowiązywania umowy najmu przyczyni się do zwiększenia kosztów ubezpieczenia PN w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) lub ubezpieczenia obejmującego uszkodzenia mechaniczne przedmiotu najmu Wynajmujący jest uprawniony do proporcjonalnego podwyższenia czynszu najmu, aby pokryć wzrost kosztów ubezpieczenia PN. Na wniosek Najemcy Wynajmujący przedstawi sposób wyliczenia podwyżki oraz odpowiednie dokumenty. Niniejszy zapis nie dotyczy podstawowego wariantu ubezpieczenia PN od kradzieży z włamaniem oraz zdarzeń losowych.
 8. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód objętych zakresem ubezpieczeń obowiązkowych, w tym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa w ustawie z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W przypadku zawarcia przez Najemcę takiego ubezpieczenia, Najemca ma obowiązek wypowiedzieć umowę OC z końcem okresu najmu oraz poinformować o tym fakcie Wynajmującego. Najemca ponosi wszelkie koszty związane z zawartym ubezpieczeniem, w tym powstałe na skutek braku skutecznego wypowiedzenia umowy.


 § 9. Korzystanie z przedmiotów najmu:

 1. Najemca zobowiązuje się korzystać z PN zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi producenta i warunkami określonymi w niniejszej umowie.
 2. Najemca zapewnia, że przedmioty najmu będą użytkowane tylko przez operatorów posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Najemca nie może czynić zmian w przedmiocie najmu bez pisemnej zgody Wynajmującego.
 4. Najemca ma obowiązek poinformować Wynajmującego o każdym przypadku uszkodzenia, zniszczenia, usterki, ujawnienia się wady itp. niezwłocznie po ich zaistnieniu. Najemca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Wynajmującego o awarii licznika motogodzin.
 5. Najemca będzie niezwłocznie informować Wynajmującego o wszelkich czynnościach osób trzecich dotyczących PN, w szczególności o wszczęciu postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, postępowania upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego oraz przedłoży mu stosowne dokumenty podając wszystkie istotne informacje.
 6. Najemca nie jest uprawniony do: rozporządzania PN, do obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi prawami osób trzecich, użyczenia, wynajmu, podnajmu bądź oddania przedmiotów najmu do używania osobom trzecim na innej podstawie prawnej.
 7. Wynajmujący ma prawo do dokonania w każdym czasie kontroli stanu technicznego PN. Najemca ma obowiązek udostępnić Wynajmującemu PN w celu przeprowadzenia kontroli. O planowym terminie przeprowadzenia kontroli Wynajmujący poinformuje Najemcę na piśmie, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Wynajmujący zobowiązuje się, że kontrole te przeprowadzane będą w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać działalność prowadzoną przez Najemcę.
 8. Obsługę serwisową PN, z wyłączeniem obsługi codziennej, o której mowa
w ust. 9 poniżej, na zasadach wyłączności sprawuje Wynajmujący. W przypadku dokonania czynności serwisowych bez pisemnej zgody Wynajmującego, Wynajmujący może żądać odszkodowania lub dokonać na koszt Najemcy naprawy z wykorzystaniem oryginalnych części STILL lub przywrócenia PN do stanu poprzedniego.
 9. Najemca ma obowiązek pełnić pieczę nad PN, chronić przedmiot najmu przed ingerencją osób trzecich oraz dbać na własny koszt o jego obsługę w czasie codziennej eksploatacji. Zwykła codzienna obsługa obejmuje w szczególności:
  a) zadaszone miejsce do odstawiania z dodatnią temperaturą;
  b) utrzymanie PN w czystości (zewnętrzne czyszczenie);
  c) codzienną kontrolę urządzeń na początku każdej zmiany roboczej zgodnie z instrukcją obsługi;
  d) codzienną kontrolę poziomu oleju w silniku oraz poziomu płynu w układzie chłodzącym, ew. uzupełnienie oleju jak i płynu chłodzącego, jeżeli tego wymaga stwierdzony stan, a także ciśnienia powietrza w ogumieniu i poziomu elektrolitu w baterii trakcyjnej bądź baterii rozruchowej (jeżeli dotyczy);
  e) zasilanie urządzeń we wszystkie niezbędne paliwa (benzyna, olej napędowy, gaz płynny, prąd), olej i wodę, uzupełnianie oleju i wody między okresami konserwacji);
  f) usuwanie ciał obcych przywierających lub wkręconych do kół i rolek podczas jazdy.
 10. Jeżeli w czasie eksploatacji PN wystąpią nietypowe zjawiska zużycia lub eksploatacji bądź inne podobne okoliczności, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Wynajmującego w celu uniknięcia większych szkód.
 11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wprowadzenia PN do ruchu
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 14a ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Najemca ma obowiązek zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przed wprowadzeniem PN do ruchu zgodnie z przepisami ustawy wskazanej w zdaniu poprzedzającym. Wózki widłowe będące PN zasadniczo nie spełniają warunków technicznych dopuszczających pojazd do ruchu zgodnie z przepisami ustawy wskazanej w niniejszym punkcie OWND.


§ 10. Warunki obsługi Full Service STILL:

 1. Zakres obowiązku utrzymania przez Wynajmującego PN w sprawności określają poniższe warunki obsługi Full Service.
 2. Zakres obsługi Full Service, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w ust. 3 poniżej, obejmuje:
  a) wszystkie niezbędne prace konserwacyjne dotyczące PN oraz naprawy eksploatacyjne włącznie z częściami na wymianę z wyłączeniem usług wskazanych w ust. 3 poniżej;
  b) czynności związane z UDT, w tym obecność Technika Serwisu przy odbiorze UDT dla urządzeń podnoszących zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego i innymi przepisami BHP;
 3. Obsługa Full Service nie obejmuje:
  a) usług związanych z przeglądami, naprawą i wymianą: baterii, rolek, kół, wideł, osprzętów doczepianych, prostowników, terminali, skanerów, systemów zarządzania gospodarką magazynową, sprzętu komputerowego, sprzętu ochrony osobistej oraz pozostałych akcesoriów, o ile nie zostały wyraźnie wymienione jako objęte obsługą Full Service w umowie najmu;
  b) usług (w tym napraw) związanych z uszkodzeniem PN w wyniku naruszenia obowiązków Najemcy wynikających z umowy lub wszelkich zawinionych działań Najemcy lub osób działających na jego zlecenie, wpływu osób trzecich, działań środowiska lub siły wyższej;
  c) płynów eksploatacyjnych i ich uzupełniania poza przeglądami i naprawami związanymi z koniecznością uzupełnienia, wymiany żarówek, zasilania urządzeń w niezbędne paliwa;
  d) usług wykonywanych na żądanie Najemcy poza zdefiniowanymi godzinami pracy serwisu zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 9 poniżej.
 4. Dla PN o przebiegu motogodzin powyżej 16 000 mth (dla wózków z przeciwwagą, ciągników i platform, wózków systemowych MX-X, GX i EK-X oraz wózków FM i FMX) oraz 8 000 mth (dla wózków prowadzonych dyszlem i transportu poziomego) lub starszych niż 10 lat, należy podwyższyć czynsz najmu w zależności od warunków eksploatacji: kat. lekka i lekko-średnia o 9%, średnia o 15%, średnio-ciężka o 20%, ciężka o 25%, dla okresu umowy po przekroczeniu ww. granicznych przebiegów lub wieku.
 5. Usługi (w tym naprawy) nieobjęte Full Service (zgodnie z ust. 3 powyżej), w tym wynikające z naruszenia przez Najemcę obowiązków wskazanych w § 9 umowy, będą wykonane na koszt Najemcy i odrębnie fakturowane według ilości godzin pracy
i nakładów zgodnie z obowiązującymi stawkami serwisowymi Wynajmującego. Termin zapłaty za usługi nieobjęte Full Service wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Protokół serwisowy będzie załącznikiem do faktury.
 6. Usługi serwisowe Wynajmującego wykonane poza Full Servicem, w tym zamontowane części, objęte są gwarancją wynoszącą 6-miesięcy od daty wykonania usługi wskazanej na protokole serwisowym.
 7. Najemca ma obowiązek udostępnić pracownikom Wynajmującego PN celem umożliwienia wykonania czynności serwisowych i zapewnić im nieodpłatnie miejsce do wykonania czynności posiadające dostateczne oświetlenie, ogrzewanie i wentylację oraz uwzględniające wszystkie obowiązujące wytyczne w zakresie BHP oraz zadbać o zabezpieczenie tego miejsca przed dostępem osób niepowołanych podczas wykonywania prac serwisowych. Jeżeli do wykonania prac niezbędne okażą się środki zakładowe Najemcy (np. prąd, woda) lub pomoc techniczna, Najemca jest zobowiązany udostępnić je bezpłatnie na czas wykonywania usług.
 8. Wynajmujący zapewnia czas reakcji maksymalnie do 24 godzin w dni robocze od pisemnego zgłoszenia.
 9. W przypadku godzin pracy oraz godzin dojazdu poza godzinami pracy serwisu stawkę za godzinę pracy technika serwisu powiększa się dodatkowo o 50% stawki za pracę w dni robocze od godz. 17.00 do 24.00 oraz 100% stawki za godzinę pracy w soboty, niedziele i święta. W przypadku usług objętych Full Servicem Najemca zobowiązany jest jedynie do zapłaty wartości dodatkowej stawki godzinowej (50% lub 100% stawki odpowiednio).
 10. Wynajmujący nie odpowiada za opóźnienia terminów lub wykonania usług, które nie wynikają z winy Wynajmującego. Zasada ta dotyczy również ustalonych czasów reakcji.
 11. Klient dokonuje odbioru wykonanych usług serwisowych niezwłocznie po ich wykonaniu poprzez podpisanie protokołu serwisowego. Jeżeli nie nastąpi wyraźny odbiór, za odbiór przyjmuje się dalsze użytkowanie PN przez Najemcę. Jeżeli usługi w chwili odbioru wykazują wady, zostaną one według decyzji Wynajmującego bezpłatnie poprawione lub ponownie wykonane. Najemca ma obowiązek umożliwić Wynajmującemu usunięcie wady.
 12. Jeżeli wykonanie naprawy nie jest możliwe w czasie 72 godzin (liczonych w dni robocze) Najemca ma prawo do stosownego zmniejszenia czynszu najmu za dane urządzenie za okres niesprawności, skutkujący wyłączeniem z pracy, za każdy dzień powyżej 72 godz. (liczone jako dni robocze) licząc od podjęcia interwencji, pod warunkiem, że usługa jest objęta Full Service i na czas przestoju nie został podstawiony wózek zastępczy o zbliżonych parametrach. Czynsz miesięczny podlega obniżeniu o 1/30 za każdy dzień przestoju.  


§ 11. Odpowiedzialność stron i kary umowne:

 1. Najemca ponosi ryzyko rzeczowe i operacyjne związane z użytkowaniem PN, w tym także podczas transportów PN poza teren zakładu, z wyjątkiem transportów wykonywanych przez Wynajmującego.
 2. W przypadku udokumentowanej utraty lub uszkodzenia PN w sposób uniemożliwiający jego naprawę, w zakresie w jakim szkoda ta nie została pokryta przez zakład ubezpieczeń, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie za szkodę powstałą w związku z utratą PN. Wartość odszkodowania nie może być niższa od kwoty, którą Wynajmujący będzie musiał zapłacić podmiotowi, który oddał Wynajmującemu przedmiot (przedmioty) najmu w dzierżawę, najem lub leasing (tzw. wartość wykupu lub rozwiązania umowy).
 3. Jeżeli Wynajmujący wypowie umowę najmu z winy Najemcy na podstawie § 7 ust. 4, Wynajmujący będzie miał prawo do dochodzenia od Najemcy zapłaty odszkodowania za skodę powstałą w związku z wcześniejszym zakończeniem umowy najmu na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
 4. Jeżeli Wynajmujący wypowie umowę najmu z powodu nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przedmiotów najmu przez Najemcę (§ 7 ust. 5 ppkt a), Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 50 % wartości czynszu najmu netto za cały umówiony okres najmu.
 5. Jeżeli Wynajmujący wypowie umowę najmu z winy Najemcy, z przyczyn określonych w § 7 ust. 5 ppkt b-d, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości sumy 80 % wartości przewidzianego umową czynszu najmu netto za okres (miesiące) od daty rozwiązania umowy najmu do końca okresu najmu, na jaki dana umowa najmu została zawarta.
 6. Wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy najmu nie ogranicza możliwości Wynajmującego do dochodzenia zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań.
 7. Odpowiedzialność Wynajmującego względem Najemcy jest ograniczona do szkody rzeczywistej i nie obejmuje odpowiedzialności za zyski utracone, szkody pośrednie
i następcze, w szczególności Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za spadek produkcji Najemcy.  


§ 12. Zwrot przedmiotów najmu:

 1. Po upływie okresu najmu poszczególnych PN, Najemca jest zobowiązany zwrócić Wynajmującemu PN niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych. Wynajmujący odbierze od Najemcy PN na własny koszt.
 2. W razie wystąpienia po stronie Najemcy opóźnienia w zwrocie PN, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej za bezumowne korzystanie w wysokości równej dwukrotnemu miesięcznemu czynszowi najmu, określonemu w niniejszej umowie, licząc proporcjonalnie za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania.
 3. PN powinien być zwrócony Wynajmującemu w stanie kompletnym
(wraz z dostarczonym przez Wynajmującego wyposażeniem dodatkowym
i dokumentacją) oraz niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia.
W sytuacji, gdy PN zostanie zwrócony Wynajmującemu w stanie pogorszonym
w stosunku do stanu opisanego powyżej, Najemca będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Wynajmującego odszkodowanie w wysokości kosztów doprowadzenia PN do stanu, w jakim miał być on zwrócony Wynajmującemu i ewentualnych kosztów nowych części, które muszą być zamontowane, jeżeli nie istnieje możliwość naprawy uszkodzonych. Dotyczy to uszkodzeń powstałych na skutek zawinienia Najemcy, osób trzecich i sił wyższych. Koszt i czas trwania napraw określany jest przez serwis Wynajmującego w oparciu o obowiązujące cenniki i stawki.
 4. W przypadku zwrotu PN skrajnie zabrudzonego Wynajmujący obciąży Najemcę karą umową w wysokości 200 zł za każdy wózek widłowy.
 5. Zwrot PN Wynajmującemu nastąpi poprzez przekazanie ich w miejscu użytkowania na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Stron, w którym to protokole zostanie szczegółowo opisany stan techniczny PN. Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę także kosztem napraw uszkodzeń i awarii niestwierdzonych w protokole, jeżeli nie zostały zgłoszone Wynajmującemu a wykrycie tych wad było możliwe dopiero po przystąpieniu do naprawy PN.  


§ 13. Ochrona danych osobowych oraz poufność danych:

 1. Strony zobowiązują się traktować poufnie uzyskane przy negocjacjach oraz wykonywaniu umowy najmu informacje o działalności drugiej strony, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba że informacje nie mają charakteru poufnego lub przepisy prawa wymagają ich ujawnienia lub ujawnienie ich jest niezbędne do wykonywania przez Wynajmującego uprawnień i obowiązków wynikających z umowy. W razie konieczności Strony zobowiązują się w dobrej wierze podjąć negocjacje i zawrzeć umowę o zachowaniu w poufności (non-disclosure agreement).
 2. Strony zobowiązują się przetwarzać oraz chronić dane osobowe zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu oraz pozostałych przekazanych danych jest STILL Polska sp. z o.o. Pełna informacja
o przetwarzaniu danych, przysługujących uprawnieniach oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych znajdują się pod adresem: www.still.pl zakładka „Przedsiębiorstwo” – „warunki współpracy”.