Ogólne Warunki Umów STILL Polska

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Świadczenia Usług

„STILL POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Definicje:

STILL” – „STILL Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Żernikach, ul. Składowa 6, Żerniki, 62-023 Gądki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000018980, posiadającą nr NIP 781-10-04-366, nr NIP UE: PL7811004366, REGON 630278383, kapitał zakładowy: 5 637 500 PLN

Znaki Towarowe STILL- oznaczają nazwę "STILL", symbol STILL w formie pomarańczowego rombu oraz wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, charakterystyczne wzory kolorystyczne lub inne oznaczenia handlowe lub elementy własności intelektualnej STILL lub któregokolwiek z podmiotów powiązanych ze STILL.

Kontrahent” – podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego, zawierający ze STILL umowy sprzedaży lub świadczenia usług jako Kupujący, Świadczeniobiorca lub Zleceniodawca.

Towar” – wszelkie oferowane przez STILL produkty i urządzenia, elementy urządzeń a także części zamienne do nich.

„Umowa” – oznacza każdą umowę zawieraną przez STILL z Kontrahentami, w szczególności umowę sprzedaży oraz umowę o świadczenie usług.

OWU” – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Świadczenia Usług „STILL POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1. Przedmiot i zakres obowiązywania

1.1. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Świadczenia Usług (dalej: OWU) określają zasady, na jakich „STILL POLSKA” sp. z o.o., z siedzibą w Żernikach (zwana dalej: STILL) dokonuje sprzedaży wózków widłowych, innych urządzeń i towarów oraz części zamiennych (zwanych łącznie dalej: towarami) oraz świadczy usługi związane z obszarem swojej działalności.

1.2. OWU stanowią integralną część oferty STILL.

1.3. OWU mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych przez STILL z Kontrahentami stanowiąc ich integralną część, chyba że wyraźnie zaznaczono stosowanie innych warunków. Poszczególne usługi i produkty oferowane przez STILL np. sprzedaż systemów regałowych lub usługi najmu długo- i krótkoterminowego podlegają odrębnym ogólnym warunkom współpracy, dostępnym na stronie www.still.pl. Porozumienia i umowy, których treść odbiega od niniejszych OWU są skuteczne tylko, jeżeli zostaną wyraźnie potwierdzone na piśmie przez STILL. Treść zawartej umowy ma pierwszeństwo przed OWU. OWU mają moc rozstrzygającą w przypadku niespójności warunków zawartych w ofercie cenowej lub innej korespondencji, chyba że zmiany lub wyłączenia mniejszych warunków zostaną wyraźnie zastrzeżone przez STILL.

1.4. W zakresie zawieranych przez STILL z Kontrahentami umów nie mają zastosowania jakiekolwiek inne wzorce umowne, w szczególności inne warunki umów, wzory umów i regulaminy stosowane przez Kontrahenta, chyba że STILL wyrazi pisemną zgodę na ich stosowanie.

1.5. Wszystkie uzgodnienia, zwłaszcza umowy ustne lub telefoniczne oraz dodatkowe porozumienia umowne są wiążące prawnie tylko wtedy, jeżeli zostaną potwierdzone na piśmie przez STILL.

1.6. OWU obowiązują wobec wszelkich podmiotów będących przedsiębiorcami zgodnie z art. 43(1) Kodeksu cywilnego. Niniejsze OWU obowiązują także przy sprzedaży dla osób fizycznych, dla których mają zastosowanie przepisy konsumenckie w zakresie nieuregulowanym przez te przepisy.

1.7. Obowiązujące OWU są dostępne na stronie internetowej STILL: www.still.pl. Wersje archiwalne STILL udostępni na żądanie Kontrahenta.

1.8. OWU uważa się za doręczone Kontrahentowi w przypadku powołania się w ofercie, umowie, potwierdzeniu zamówienia lub fakturze na niniejsze OWU wraz ze wskazaniem strony internetowej STILL, na której dostępna jest pełna treść OWU.

1.9. Akceptacja oferty przedstawionej przez STILL lub złożenie zamówienia do STILL jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWU.

1.10. STILL prowadzi poprzez działający na stronie www.still.pl Sklep Internetowy www.still.pl, sprzedaż wybranych towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunki i zasady zawieranych umów poprzez Sklep Internetowy www.still.pl określone są w regulaminie sprzedaży w Sklepie Internetowym www.still.pl dostępnym na stronie www.still.pl. Niniejsze OWU nie mają zastosowania do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.still.pl.

2. Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa

2.1. STILL oraz Kontrahent zobowiązują się traktować poufnie uzyskane przy negocjacjach oraz wykonywaniu umowy najmu informacje o działalności drugiej strony, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba że informacje nie mają charakteru poufnego lub przepisy prawa wymagają ich ujawnienia lub ujawnienie ich jest niezbędne do wykonywania przez Strony uprawnień i obowiązków wynikających z umowy.

2.2. STILL oraz Kontrahent zobowiązują się przetwarzać oraz chronić udostępnione dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.3. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy oraz pozostałych przekazanych (udostępnionych) danych jest STILL Polska sp. z o.o. Pełna informacja o przetwarzaniu danych, przysługujących uprawnieniach oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych znajdują się pod adresem: www.still.pl („Klauzula informacyjna RODO”).

3. Oferta STILL, zamówienie i zawarcie umowy, badanie rejestrujące

3.1. Żadne informacje zawarte w katalogach, folderach, ulotkach i reklamach STILL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje odnoszące się do wymiarów, wagi lub innych parametrów, a także ilustracje, opisy i rysunki, zawarte lub dołączone do materiałów handlowych STILL mają charakter wyłącznie informacyjny, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu w katalogach, folderach, ulotkach i reklamach STILL a ich rzeczywistym wyglądem nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.

3.2. Pisemne oświadczenie STILL zawierające informacje handlowe stanowi wiążącą ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego tylko w przypadku, gdy jest opatrzone datą oraz numerem oferty i brak jest zastrzeżenia, że nie stanowi wiążącej oferty.

3.3. Jeżeli STILL składał Kontrahentowi pisemną ofertę lub oferty, Kontrahent składając zamówienie jest zobowiązany wskazać nr oferty, której dotyczy zamówienie.

3.4. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez STILL przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że zastrzeżono inaczej. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może nastąpić w formie pisemnej lub wiadomości e-mail z powołaniem na numer oferty albo potwierdzeniem istotnych warunków zamówienia.

3.5. STILL ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia z uzasadnionych przyczyn, o których informuje Kontrahenta.

3.6. Cena sprzedaży zawiera opłatę za badanie rejestrujące urządzenia prowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej lub przedmiot umowy nie podlega obowiązkowi badania. STILL do dnia wydania Towaru jest zobowiązany dopełnić wszelkich czynności związanych z wydaniem przez UDT decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Kontrahent jest zobowiązany niezwłocznie po dostawie do złożenia wniosku we właściwym oddziale terenowym UDT o zmianę danych eksploatującego urządzenie ze STILL na Kontrahenta zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy o dozorze technicznym. Brak zgłoszenia powoduje, że prawa i obowiązki eksploatującego wskazanego w decyzji nie przechodzą na nowego eksploatującego, a urządzenie jest traktowane jak nie posiadające zezwolenia na eksploatację. Kontrahent ponosi wszelkie konsekwencje związane z brakiem dokonania zgłoszenia.

4. Termin realizacji zamówienia i warunki dostawy

4.1. Termin realizacji zamówienia, świadczenia usług oraz dostawy Towarów ustalany jest odrębnie w zależności od przedmiotu umowy i wskazywany w ofercie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.2. Termin realizacji zamówienia liczy się od najpóźniejszej z poniższych dat:

  • daty wpływu zadatku lub zaliczki na rachunek bankowy STILL lub
  • daty pisemnego potwierdzenia zamówienia przez STILL lub
  • daty zawarcia umowy lub podpisania zamówienia zgodnie z prawidłową reprezentacją Kontrahenta.

4.3. W razie wystąpienia okoliczności mogących spowodować opóźnienie w dostawie, STILL niezwłocznie zawiadomi o tym pisemnie Kontrahenta z podaniem nowego terminu dostawy Towarów.

4.4. Wystąpienie zdarzeń losowych określonych w pkt 12 (Siła Wyższa) uprawnia STILL do przedłużenia wskazanego w zamówieniu terminu dostawy. Kontrahentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji przedłużenia terminu dostawy spowodowanego działaniem Siły Wyższej. Zmiana terminu dostawy spowodowana okolicznościami opisanymi w niniejszym punkcie OWU nie wymaga dla swojej skuteczności podpisania aneksu do umowy.

4.5. STILL dokonuje w Polsce dostawy na warunkach Incoterms 2020 DDP.

4.6. W przypadku ustalenia przez strony, że Towary zostaną odebrane przez Kontrahenta w siedzibie STILL dostawa odbywa się na warunkach Incoterms 2020:

  • EXW w siedzibie STILL lub wskazanym przez STILL magazynie w przypadku części;
  • FCA w siedzibie STILL lub wskazanym przez STILL magazynie w przypadku Towarów innych niż części - koszt opakowania i załadunku na środek transportowy wskazany przez Kontrahenta pokrywa STILL.

4.7. Kontrahent jest zobowiązany dokonać odbioru zamówionych i dostarczonych mu Towarów oraz dokonać rozładunku dostarczonych Towarów niezwłocznie po ich dostarczeniu do miejsca wskazanego przez Kontrahenta w złożonym zamówieniu, nie później jednak niż w ciągu 30 minut od chwili zgłoszenia Kontrahentowi dostawy przez kierowcę STILL lub kierowcę przewoźnika. Kontrahent ma obowiązek potwierdzić odbiór Towaru na dokumencie przewozowym (liście przewozowym) lub innym stosownym dokumencie przedstawionym przez kierowcę STILL lub przewoźnika. Odbiór Towarów w miejscu dostawy wskazanym przez Kontrahenta może być potwierdzony przez podpis każdego pracownika Kontrahenta. W przypadku nieodebrania Towarów lub odmowy przyjęcia w miejscu i terminie określonym w umowie lub potwierdzonym zamówieniu, Kontrahent jest zobowiązany do zapłaty całości ceny oraz pokrycia kosztów powstałych w związku z opóźnieniem w odbiorze Towaru.

4.8. Jeżeli Kontrahent opóźnia się z dokonaniem rozładunku lub odbioru z przyczyn niezależnych od STILL lub przewoźnika dokonującego dostawy, STILL może żądać odszkodowania za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. STILL obciąży Kontrahenta wszelkimi dodatkowymi kosztami naliczonymi przez przewoźnika z tytułu przestoju.

4.9. Rozładunek Towarów dokonywany jest staraniem i na koszt Kontrahenta. W przypadku konieczności użycia specjalistycznego sprzętu do rozładowania Towarów np. przy braku ramp rozładowczych, za podstawienie i obsługę tego sprzętu odpowiada Kontrahent.

4.10. Niezwłocznie po dokonaniu rozładunku Towarów Kontrahent zobowiązany jest do zbadania Towarów, w szczególności do ustalenia czy nie są one dotknięte wadami fizycznymi, które dadzą się stwierdzić z chwilą odbioru.

4.11. W sytuacji, o której mowa w pkt 4.7. Kontrahent zobowiązany jest przed dokonaniem rozładunku do zbadania Towarów, w szczególności do ustalenia czy nie są one dotknięte wadami fizycznymi, które dadzą się stwierdzić z chwilą odbioru.

4.12. STILL zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia partiami na zasadach określonych w niniejszym OWU oraz do fakturowania częściowego. Kontrahent nie ma prawa do odmowy odbioru dostaw częściowych oraz do odmowy zapłaty za wystawione przez STILL faktury częściowe.

4.13. Przekroczenie terminu dostawy nie większe niż 3 tygodnie nie może powodować odstąpienia od umowy sprzedaży. Kupujący nie ma prawa dochodzenia odszkodowania z tytułu przekroczenia terminu dostaw w tym zakresie.

5. Warunki płatności, cenniki i faktury

5.1. STILL przed zawarciem umowy lub przystąpieniem do realizacji zamówienia zastrzega sobie prawo żądania: całkowitej płatności z góry (przed dostawą Towaru), uiszczenia przez Kontrahenta zaliczki lub zadatku na poczet zawieranej umowy lub prawo żądania zabezpieczenia wykonania umowy, w szczególności w postaci weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastawu rejestrowego lub ustanowienia gwarancji bankowych.

5.2. STILL zastrzega sobie prawo żądania dodatkowego zabezpieczenia wykonania umowy przez Kontrahenta poprzez zażądanie częściowej lub całkowitej płatności z góry albo ustanowienia innego zabezpieczenia, jeżeli stan majątkowy Kontrahenta budzi wątpliwości, w szczególności jeżeli STILL otrzyma od wywiadowni gospodarczej niekorzystne informacje na temat Kontrahenta, zostało otwarte postępowanie likwidacyjne Kontrahenta, bądź Kontrahent jest zagrożony niewypłacalnością lub zalega wobec STILL z płatnościami z innych tytułów.

5.3. STILL może przesunąć rozpoczęcie realizacji zamówienia do chwili spełnienia przez Kontrahenta dodatkowych warunków: podpisania zamówienia lub umowy zgodnie z zasadami reprezentacji Kontrahenta, wpłacenia zaliczki lub zadatku lub udzielenia żądanego przez STILL zabezpieczenia zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 5.1. i 5.2. powyżej.

5.4. Uiszczona przez Kontrahenta zaliczka nie podlega zwrotowi, chyba że umowa nie może zostać zrealizowana z przyczyn leżących po stronie STILL.

5.5. STILL zastrzega sobie prawo stosowania rabatów i upustów oraz innego premiowania Kontrahentów w związku z:

  • długością okresu współpracy z danym Kontrahentem;
  • terminowym regulowaniem należności wynikających z umów łączących Kontrahentów ze STILL;
  • wysokością realizowanego obrotu ze STILL;
  • innymi okolicznościami ustalanymi przez STILL w ramach akcji promocyjnych.

5.6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kontrahenta do wstrzymania płatności na rzecz STILL w ustalonym terminie.

5.7. Ceny wskazane są w walucie PLN lub EURO, w kwotach netto, bez podatku VAT, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w wysokości powiększonej o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.8. Zapłata ceny (wynagrodzenia) następuje przelewem bankowym na rachunek STILL wskazany na fakturze VAT. Jeżeli cena wyrażona jest w walucie Euro, to jest ona płatna w złotych polskich w równowartości kwoty wskazanej w walucie euro, przeliczonej na złote polskie według kursu sprzedaży euro ogłoszonego przez Citi Handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. pomiędzy godziną 8:00 a 9:00 rano w dniu wystawienia przez STILL faktury VAT, chyba że strony wyraźnie zastrzegły inaczej. Handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. pomiędzy godziną 8:00 a 9:00 rano w dniu wystawienia przez STILL faktury VAT, chyba że strony wyraźnie zastrzegły inaczej.

5.9. Terminy płatności określa potwierdzenie zamówienia, faktura lub umowa. W braku umownych ustaleń termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia przez STILL faktury.

5.10. Za opóźnienie w płatnościach STILL ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.11. Kontrahent poprzez zawarcie ze STILL umowy (złożenie zamówienia) i akceptację niniejszych OWU upoważnia STILL do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kontrahenta oraz doręczenie ich w formie elektronicznej.

5.12. Strony ustalają, iż Cena sprzedaży wózków widłowych podana w ofercie stanowi cenę końcową [„Ck”], z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy termin dostawy wózków widłowych jest dłuższy niż 120 dni od daty przedstawienia przez STILL Kontrahentowi oferty sprzedaży, w której określona została cena sprzedaży [„Cs”], STILL ma prawo do jednostronnego skorygowania Ck i ustalenia jej zgodnie z poniższymi zasadami:

Ck = Cs x (lk/lp)

Gdzie:
Ck – oznacza cenę końcową sprzedaży;
Cs- oznacza cenę ofertową sprzedaży;
Ip – oznacza wskaźnik nr ref:61241-0006 dla produktów grupy GP09-2822 określany przez Niemiecki Urząd Statystyczny ogólnie dostępny i publikowany na stronach urzędu statystycznego pod adresem: Statistisches Bundesamt Deutschland - GENESIS-Online: Ergebnis 61241-0006 destatis.de obowiązujący 2 miesiące przed terminem złożenia zamówienia;
Ik – oznacza wskaźnik nr ref:61241-0006 dla produktów grupy GP09-2822 określany przez Niemiecki Urząd Statystyczny ogólnie dostępny i publikowany na stronach urzędu statystycznego pod adresem: Statistisches Bundesamt Deutschland - GENESIS-Online: Ergebnis 61241-0006 destatis.de obowiązujący 2 miesiące przed faktycznym terminem dostawy zamówionego wózka.

Strony przyjmują, iż ustalenie Ck z zastosowaniem wzoru, o którym mowa powyżej będzie miało miejsce wyłącznie w wypadku, gdy różnica pomiędzy Ik oraz Ip będzie wynosiła więcej niż +/- 3 %. Strony jednocześnie przyjmują, że ustalenie Ck przez STILL nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy.

6. Finansowanie

6.1. Kontrahent odpowiada za terminowe zorganizowanie finansowania przedmiotu umowy.

6.2. W przypadku finansowania przedmiotu umowy przez firmę leasingową, zamówienie firmy leasingowej wraz z upoważnieniem do odbioru Towaru oraz innymi niezbędnymi dokumentami, musi wpłynąć do STILL w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy pomiędzy STILL, a Kontrahentem. W przypadku, w którym Kontrahent przekaże STILL dokumenty wskazane w zdaniu poprzedzającym w terminie późniejszym niż 30 dni od daty zawarcia umowy Strony postanawiają, że Kontrahent będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz STILL opłaty manipulacyjnej w wysokości 1% wartości umowy netto plus VAT, nie mniej niż 1.000,00 zł netto plus VAT.

6.3. Jeżeli Kontrahent nie zapewni finansowania zakupu przedmiotu umowy przez firmą leasingową w terminie do dnia określonego w umowie jako termin realizacji zamówienia, STILL ma prawo dostarczyć Towar Kontrahentowi w terminie umownymi wystawić mu fakturę VAT tytułem sprzedaży. Ewentualne finansowanie może zostać wówczas zorganizowane samodzielnie przez Kontrahenta w ramach tzw. leasingu zwrotnego.

7. Zastrzeżenie własności

7.1. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej przeniesienie własności sprzedanych Towarów na Kontrahenta następuje z chwilą dokonania całkowitej zapłaty ceny sprzedaży za Towar na rzecz STILL, stosownie do warunków umowy.

7.2. Do dnia dokonania całkowitej zapłaty ceny sprzedaży własność Towaru przysługuje wyłącznie STILL. Kontrahent nie ma prawa zbyć, darować ani obciążyć Towaru zastawem lub prawami osób trzecich, dopóki Towar stanowi własność STILL, chyba że STILL wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.3. Do dnia dokonania skutecznej zapłaty ceny sprzedaży Kontrahent jest zobowiązany do: - dołożenia najwyższej staranności podczas transportu, składowania i użytkowania zakupionych Towarów w celu uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń, pogorszenia lub utraty Towarów; - z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub egzekucyjnego oznaczenia Towarów jako własności STILL oraz niezwłocznego poinformowania o tym fakcie STILL.

7.4. W razie opóźnienia w zapłacie ceny sprzedaży STILL może żądać zwrotu Towarów we wskazanym przez siebie terminie. W takiej sytuacji Kontrahent jest zobowiązany na swój koszt do zwrotu Towaru do STILL oraz do zapłaty na rzecz STILL wynagrodzenia za czas korzystania z Towaru według cen najmu stosowanych przez STILL, podwyższonych o 10% w stosunku do normalnej stawki. Wynagrodzenie to jest płatne w terminie, w którym Kontrahent jest zobowiązany do zwrotu Towaru. Kontrahent jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów spowodowanych zużyciem lub uszkodzeniem Towaru.

8. Nienależyte wykonanie umowy i prawo odstąpienia

8.1. W przypadku opóźnienia Kontrahenta w dokonywaniu płatności wynikających z jakiegokolwiek zamówienia STILL ma prawo wstrzymania realizacji zamówienia do chwili uregulowania wszelkich zaległych płatności przez Kontrahenta.

8.2. STILL przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do czasu zaoferowania przez Kontrahenta świadczenia wzajemnego lub zabezpieczenia w przypadku, gdy spełnienie świadczenia przez Kontrahenta jest wątpliwe z uwagi na jego stan majątkowy, w szczególności ale nie wyłącznie zagrożenie niewypłacalnością lub gdy otwarte zostało postępowanie likwidacyjne Kontrahenta, wszczęto wobec Kontrahenta postępowanie egzekucyjne lub Kontrahent zalega z płatnościami na rzecz STILL z innych tytułów.

8.3. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 30 dni STILL ma prawo odstąpienia od umowy z winy Kontrahenta po wyznaczeniu mu dodatkowego, 7- dniowego terminu do zapłaty zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Stosowne wezwanie uważa się za doręczone w przypadku transmisji faksem lub e-mailem pod warunkiem posiadania przez STILL dowodu nadania transmisji lub wiadomości.

8.4. Kontrahent nie ma prawa odstąpienia od zawartej umowy z przyczyn nieleżących po stronie STILL, chyba że w umowie lub pisemnym potwierdzeniu zamówienia zastrzeżono inaczej, albo STILL wyrazi zgodę na piśmie na odstąpienie od umowy za zapłatą ustalonego z Kontrahentem odstępnego.

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy przez STILL, z winy Kontrahenta, Kontrahent jest zobowiązany pokryć wszelkie związane z tym szkody powstałe po stronie STILL.

9. Prawo do odstąpienia od umowy przez Kontrahenta będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą

9.1. W przypadku umowy zawieranej na odległość Kontrahent będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zawierający ze STILL umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Kontrahenta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo do odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni.

9.2. W przypadku skorzystania przez Kontrahenta z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 9.1. niniejszych OWU umowę uważa się za niezawartą.

9.3. Termin, o którym mowa w pkt. 9.1. liczy się:

9.3.1. od dnia objęcia przez Kontrahenta rzeczy w posiadanie lub od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez wskazaną przez Kontrahenta osobę trzecią inną niż przewoźnik;

9.3.2. w przypadku, gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które dostarczane są partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części;

9.3.3. w przypadku, gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.

9.4. Kontrahent chcący skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy powinien złożyć oświadczenie w formie pisemnej, zawierające imię i nazwisko, adres, adres e- mail, numer telefonu oraz numer zamówienia na adres STILL – ul. Składowa 6, Żerniki, 62 – 023 Gądki. W przypadku, gdy Kontrahent wysyła oświadczenie za pośrednictwem Poczty Polskiej do zachowania terminu wystarczy oddanie oświadczenia w polskiej placówce pocztowej. Kontrahent może złożyć oświadczenie według wzoru oświadczenia, który stanowi załącznik niniejszych OWU.

9.5. W przypadku odstąpienia od umowy STILL zwróci Kontrahentowi wszelkie otrzymane płatności.

9.6. Kontrahent ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Dla towarów takich jak wózki paletowe ze względu na ich wagę i gabaryty ich odesłanie może wiązać się z większymi kosztami niż przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z firmy kurierskiej koniecznym może okazać się nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.

9.7. Prawo do odstąpienia od umowy opisane w pkt. 9.1. niniejszych OWU jest wyłączone w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. W szczególności prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w stosunku do towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Kontrahenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9.8. STILL wskazuje, że w związku z charakterem prowadzonej sprzedaży, sprzedawane nowe wózki widłowe wytwarzane są zasadniczo według specyfikacji Kontrahenta, w celu zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb, a wózki widłowe używane są modernizowane, celem zaspokojenia indywidualnych potrzeb Kontrahenta. W związku z powyższym, Kontrahent ma prawo do wykonania prawa do odstąpienia od umowy opisanego w pkt. 9.1. OWU w przypadku sprzedaży następujących Towarów:

9.8.1. wózki widłowe: ECV 10, ECV 10C, ECH 12, ECH 15, ECU 15C, Citi One, HPT, HPS, Aqua Trolley

9.8.2. części zamienne do wózków widłowych i inne części zamienne będące w ofercie STILL.

9.9. Kontrahent ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Gwarancja jakości i rękojmia

10.1. STILL udziela Kontrahentom gwarancji co do jakości sprzedanych Towarów zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji STILL Polska sp. z o.o. dostępnymi na stronie www.still.pl. Warunki gwarancji STILL POLSKA Sp. z o.o. stanowią integralną część umowy (oferty) STILL.

10.2. Odpowiedzialność STILL z tytułu rękojmi za wady Towarów zostaje wyłączona.

11. Zasady świadczenia usług serwisowych

Zasady świadczenia usług serwisowych określają Ogólne Warunki Serwisowe STILL Polska dostępne na stronie www.still.pl.

12. Siła Wyższa

12.1. Strony nie ponoszą wobec siebie żadnej odpowiedzialności za szkody, straty, kary lub inne zobowiązania, które mogą wyniknąć jako bezpośredni skutek tego, że dana Strona nie mogła wykonać lub wykonała z opóźnieniem swoje zobowiązania wynikające z umowy z powodu zaistnienia Siły Wyższej.

12.2. W rozumieniu niniejszych OWU, "Siła Wyższa" oznacza w szczególności wojnę, zamieszki, zamach stanu, rozruchy społeczne, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozję, powódź, konfiskatę, strajk, istotną awarię i inne działania lub umyślne zaniechanie działania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz władze innych krajów, w tym administrację rządową i samorządową, które uniemożliwią danej Stronie wykonanie jej zobowiązań.

13. Znaki towarowe STILL

13.1. Znaki Towarowe STILL są chronione prawem.

13.2. Kontrahent ma prawo wykorzystywać Znaki Towarowe STILL wyłącznie w sposób pisemnie zaakceptowany przez STILL z uwzględnieniem dbałości o dobro i renomę STILL i Znaków Towarowych STILL.

14. Inne postanowienia i postanowienia końcowe

14.1. Przeniesienie na osobę trzecią jakichkolwiek praw Kontrahenta (cesja zobowiązań umownych) wobec STILL, wynikających z umów, do których stosuje się OWU, wymaga każdorazowej zgody wyrażonej przez STILL w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14.2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją postanowień umowy sprzedaży lub niniejszych OWU będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby STILL.

14.3. Obowiązek zapłaty kar umownych przewidzianych w zawieranych przez STILL umowach zastrzeżonych na rzecz STILL nie powoduje utraty przez STILL prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Kary umowne zastrzeżone w umowie mogą być dochodzone przez STILL także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, w której były ustanowione.

14.4. Odpowiedzialność STILL względem Kontrahenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej i nie obejmuje odpowiedzialności za zyski utracone, szkody pośrednie i następcze, w szczególności STILL nie ponosi odpowiedzialności za spadek produkcji Kontrahenta.

14.5. Wszystkie zawiadomienia i inne informacje, które są wymagane lub dozwolone przez umowę lub niniejsze OWU, a winny zostać doręczone właściwej stronie do rąk własnych lub listem poleconym, pocztą kurierską, faksem będą kierowane na adresy wskazane odpowiednio w ofercie i zamówieniu.

14.6. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych OWU jest lub okaże się całkowicie lub częściowo bezskuteczne lub nieważne, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Bezskuteczne lub nieważne postanowienie zostanie zastąpione odpowiednim przepisem ustawowym.

Żerniki, dnia 1 lipca 2022 r.
W imieniu STILL POLSKA Sp. z o.o.:
Wojciech Szmulczyński
Członek Zarządu