Ogólne Warunki Umów STILL Polska

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Świadczenia Usług
„STILL POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Definicje: 

STILL” – „STILL Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Żernikach, ul. Składowa 11, Żerniki, 62-023 Gądki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 0000018980, posiadającą nr NIP 781-10-04-366, nr NIP UE: PL7811004366, REGON 630278383, kapitał zakładowy: 5 637 500 PLN
Znaki Towarowe STILL" - oznaczają nazwę "STILL", symbol STILL w formie pomarańczowego rombu oraz wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, charakterystyczne wzory kolorystyczne lub inne oznaczenia handlowe lub elementy własności intelektualnej STILL lub któregokolwiek z podmiotów powiązanych ze STILL.
Kontrahent” – podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, zawierający ze STILL umowy sprzedaży lub świadczenia usług jako Kupujący, Świadczeniobiorca lub Zleceniodawca.
Towar” – wszelkie oferowane przez STILL produkty i urządzenia, elementy urządzeń a także części zamienne do nich.
Umowa” – oznacza każdą umowę zawieraną przez STILL z Kontrahentami, w szczególności umowę sprzedaży oraz umowę o świadczenie usług.

 

1. Przedmiot i zakres obowiązywania

1.1. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Świadczenia Usług (dalej: OWU) określają zasady, na jakich „STILL POLSKA” sp. z o.o., z siedzibą w Żernikach (zwana dalej: STILL) dokonuje sprzedaży wózków widłowych, innych urządzeń i towarów oraz części zamiennych (zwanych łącznie dalej: towarami) oraz świadczy usługi serwisowe.

1.2. OWU stanowią integralną część oferty STILL.

OWU mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez STILL z Kontrahentami stanowiąc ich integralną część. Porozumienia i umowy, których treść odbiega od niniejszych OWU są skuteczne tylko, jeżeli zostaną wyraźnie potwierdzone na piśmie przez STILL. OWU mają moc rozstrzygającą w przypadku niespójności warunków zawartych w ofercie cenowej lub innej korespondencji, chyba że zmiany lub wyłączenia mniejszych warunków zostaną wyraźnie zastrzeżone przez STILL.

1.4. W razie sprzeczności zawartej przez STILL umowy z OWU Strony związane są umową.

1.5. . W zakresie zawieranych przez STILL z Kontrahentami umów nie mają zastosowania jakiekolwiek inne wzorce umowne, w szczególności inne warunki umów, wzory umów i regulaminy stosowane przez Kontrahenta, chyba że STILL wyrazi pisemną zgodę na ich stosowanie.

1.6. Wszystkie uzgodnienia, zwłaszcza umowy ustne lub telefoniczne oraz dodatkowe porozumienia umowne są wiążące prawnie tylko wtedy, jeżeli zostaną potwierdzone na piśmie przez STILL.

1.7. OWU obowiązują wobec wszelkich podmiotów będących przedsiębiorcami zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego. Niniejsze OWU obowiązują także przy sprzedaży dla osób fizycznych, dla których mają zastosowanie przepisy konsumenckie w zakresie nieuregulowanym przez te przepisy.

1.8. Obowiązujące OWU są dostępne na stronie internetowej STILL: www.still.pl.

1.9.OWU doręczane są Kontrahentom na piśmie w szczególności z ofertą handlową, umową lub fakturą. OWU uważa się również za doręczone Kontrahentowi w przypadku powołania się w ofercie, umowie, potwierdzeniu zamówienia, fakturze na niniejsze OWU wraz ze wskazaniem strony STILL, na której dostępna jest pełna treść OWU.

1.10. Akceptacja oferty przedstawionej przez STILL lub złożenie zamówienia do STILL jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWU

1.11. STILL prowadzi poprzez działający na stronie www.still.pl Sklep Internetowy www.still.pl, sprzedaż wybranych towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunki i zasady zawieranych umów poprzez Sklep Internetowy www.still.pl określone są w regulaminie sprzedaży w Sklepie Internetowym www.still.pl dostępnym na stronie www.still.pl. Niniejsze OWU nie mają zastosowania do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.still.pl.

 

2. Ochrona danych osobowych

2.1. Zawarcie umowy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Kontrahenta zgody na przetwarzanie przez STILL jego danych osobowych dla celów realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 t. jedn. z późn. zm.).

2.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z 2011 r. nr 134 poz. 779) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2.3. Poprzez akceptację niniejszych OWU Kontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie przez STILL informacji handlowych dotyczących oferty STILL oraz aktualnych promocji, z zastrzeżeniem, że może zrezygnować z otrzymywania tych informacji w każdej chwili.

 

3. Oferta STILL, zamówienie i zawarcie umowy 

3.1. Żadne informacje zawarte w katalogach, folderach, ulotkach i reklamach STILL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje odnoszące się do wymiarów, wagi lub innych parametrów, a także ilustracje, opisy i rysunki, zawarte lub dołączone do materiałów handlowych STILL mają charakter wyłącznie informacyjny, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu w katalogach, folderach, ulotkach i reklamach STILL a ich rzeczywistym wyglądem nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.

3.2. Pisemne oświadczenie STILL zawierające informacje handlowe stanowi wiążącą ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego tylko w przypadku, gdy jest opatrzone datą oraz numerem oferty i brak jest zastrzeżenia, że nie stanowi wiążącej oferty.

3.3. Jeżeli STILL składał Kontrahentowi pisemną ofertę lub oferty, Kontrahent składając zamówienie jest zobowiązany wskazać nr oferty, której dotyczy zamówienie.

3.4. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez STILL przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że zastrzeżono inaczej. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może nastąpić w formie pisemnej lub wiadomości e-mail z powołaniem na numer oferty albo potwierdzeniem istotnych warunków zamówienia.

3.5. STILL ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia z uzasadnionych przyczyn, o których informuje Kontrahenta.

3.6. Cena sprzedaży nie zawiera opłaty za badanie techniczne urządzenia prowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Złożenie zamówienia obejmującego zakup wózka widłowego jest równoznaczne z upoważnieniem STILL do zlecenia badania UDT zakupionego Towaru na rzecz i na koszt Kontrahenta. UDT wystawi fakturę VAT za badanie na Kontrahenta, który zobowiązany jest do jej zapłacenia. Cena badania UDT wynika z obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26.11.2010r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego).

 

4. Termin realizacji zamówienia i warunki dostawy

4.1. Termin realizacji zamówienia, świadczenia usług oraz dostarczenia Towarów ustalany jest odrębnie w zależności od przedmiotu umowy i wskazywany w ofercie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.2. Termin realizacji zamówienia liczy się od najpóźniejszej z dat:

- daty wpływu zadatku lub zaliczki na rachunek bankowy STILL;

- daty pisemnego potwierdzenia zamówienia przez STILL;

- lub daty zawarcia umowy lub podpisania zamówienia zgodnie z prawidłową reprezentacją Kontrahenta.

4.3. Termin dostawy Towarów jest potwierdzany przez STILL w terminie do trzech tygodni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.4. W razie wystąpienia okoliczności mogących spowodować opóźnienie w dostawie, STILL niezwłocznie zawiadomi o tym pisemnie Kontrahenta z podaniem nowego terminu dostawy Towarów.

4.5.Wystąpienie zdarzeń losowych określonych w pkt 11 (Siła Wyższa) uprawnia STILL do przedłużenia wskazanego w zamówieniu terminu dostawy. Kontrahentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji przedłużenia terminu dostawy spowodowanego działaniem Siły Wyższej.

4.6. STILL dokonuje w Polsce dostawy na warunkach Incoterms 2010 DDP.

4.7. W przypadku ustalenia przez strony, że Towary zostaną odebrane przez Kontrahenta w siedzibie STILL dostawa odbywa się na warunkach Incoterms 2010:

- EXW w siedzibie STILL lub wskazanym przez STILL magazynie w przypadku części;

- FCA w siedzibie STILL lub wskazanym przez STILL magazynie w przypadku Towarów innych niż części – koszt opakowania i załadunku na środek transportowy wskazany przez Kontrahenta pokrywa STILL.

4.8.Kontrahent jest zobowiązany dokonać odbioru zamówionych i dostarczonych mu Towarów oraz dokonać rozładunku dostarczonych Towarów niezwłocznie po ich dostarczeniu do miejsca wskazanego przez Kontrahenta w złożonym zamówieniu, nie później jednak niż w ciągu 30 minut od chwili zgłoszenia Kontrahentowi dostawy przez kierowcę STILL lub kierowcę przewoźnika. Kontrahent ma obowiązek potwierdzić odbiór Towaru na dokumencie przewozowym (liście przewozowym) lub innym stosownym dokumencie przedstawionym przez kierowcę STILL lub przewoźnika. Odbiór Towarów w miejscu dostawy wskazanym przez Kontrahenta może być potwierdzony przez podpis każdego pracownika Kontrahenta. W przypadku nie odebrania Towarów lub odmowy przyjęcia w miejscu i terminie określonym w umowie lub potwierdzonym zamówieniu, Kontrahent jest zobowiązany do zapłaty całości ceny oraz pokrycia kosztów powstałych w związku z opóźnieniem w odbiorze Towaru.

4.9. Jeżeli Kontrahent opóźnia się z dokonaniem rozładunku lub odbioru z przyczyn niezależnych od STILL lub przewoźnika dokonującego dostawy, STILL może żądać odszkodowania za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. STILL obciąży Kontrahenta wszelkimi dodatkowymi kosztami naliczonymi przez przewoźnika z tytułu przestoju.

4.10.Rozładunek Towarów dokonywany jest staraniem i na koszt Kontrahenta. W przypadku konieczności użycia specjalistycznego sprzętu do rozładowania Towarów np. przy braku ramp rozładowczych, za podstawienie i obsługę tego sprzętu odpowiada Kontrahent.

4.11. Niezwłocznie po dokonaniu rozładunku Towarów Kontrahent zobowiązany jest do zbadania Towarów, w szczególności do ustalenia czy nie są one dotknięte wadami fizycznymi, które dadzą się stwierdzić z chwilą odbioru.

4.12. W sytuacji, o której mowa w pkt 4.7. Kontrahent zobowiązany jest przed dokonaniem załadunku do zbadania Towarów, w szczególności do ustalenia czy nie są one dotknięte wadami fizycznymi, które dadzą się stwierdzić z chwilą odbioru.

4.13. STILL zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia partiami na zasadach określonych w niniejszym paragrafie OWU oraz do fakturowania częściowego. Kontrahent nie ma prawa do odmowy odbioru dostaw częściowych oraz do odmowy zapłaty za faktury częściowe.

4.14. W przypadku wynajmu długoterminowego, Zamawiający po zakończeniu umowy ponosi koszty transportu przedmiotów najmu do siedziby STILL.

4.15.Przekroczenie terminu dostawy nie większe niż 3 tygodnie nie może powodować odstąpienia od umowy sprzedaży. Kupujący nie ma prawa dochodzenia odszkodowania z tytułu przekroczenia terminu dostaw w tym zakresie.

 

5. Warunki płatności, cenniki i faktury

5.1. STILL zastrzega sobie prawo żądania uiszczenia przez Kontrahenta zaliczki lub zadatku na poczet zawieranej umowy przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz prawo żądania zabezpieczenia wykonania umowy, w szczególności w postaci weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastawu rejestrowego lub ustanowienia gwarancji bankowych.

5.2. STILL zastrzega sobie prawo zabezpieczenia wykonania umowy przez Kontrahenta poprzez zażądanie częściowej / całkowitej płatności z góry (przed dostawą Towaru) i/albo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług, które nie zostały jeszcze wykonane, do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny, jeżeli otrzyma od wywiadowni gospodarczej niekorzystne informacje na temat Kontrahenta, złożony został wniosek o ogłoszeniu upadłości bądź wszczęcie postępowania naprawczego w stosunku do Kontrahenta, bądź Kontrahent zalega wobec STILL z płatnościami z innych tytułów.

5.3. STILL może przesunąć rozpoczęcie realizacji zamówienia do chwili spełnienia przez Kontrahenta dodatkowych warunków: podpisania zamówienia lub umowy zgodnie z zasadami reprezentacji Kontrahenta, wpłacenia zaliczki lub zadatku lub udzielenia żądanego przez STILL zabezpieczenia.

5.4. Uiszczona przez Kontrahenta zaliczka nie podlega zwrotowi, chyba że umowa nie może zostać zrealizowana z przyczyn leżących po stronie STILL.

5.5. STILL zastrzega sobie prawo stosowania rabatów i upustów oraz innego premiowania Kontrahentów z związku z:

- długością okresu współpracy z danym Kontrahentem;

- terminowym regulowaniem należności wynikających z umów łączących Kontrahentów ze STILL;

- wysokością realizowanego obrotu ze STILL;

- innymi okolicznościami ustalanymi przez STILL w ramach akcji promocyjnych.

5.6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kontrahenta do wstrzymania płatności na rzecz STILL w ustalonym terminie.

5.7. Ceny wskazane są w walucie PLN lub EURO, w kwotach netto, bez podatku VAT, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Kontrahent zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w wysokości powiększonej o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.8. Zapłata ceny (wynagrodzenia) następuje przelewem bankowym na rachunek STILL prowadzony przez mBank O/Poznań, konto nr 51 1140 1124 0000 2947 0600 1003. Jeżeli cena wyrażona jest w walucie euro to jest ona płatna w złotych polskich w równowartości kwoty wskazanej w walucie euro, przeliczonej na złote polskie według kursu sprzedaży euro ogłoszonego przez mBank o godz. 8:00 rano w dniu wystawienia przez STILL faktury VAT, chyba że strony wyraźnie zastrzegły inaczej.

5.9. Terminy płatności określa potwierdzenie zamówienia, faktura lub umowa. W braku umownych ustaleń termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia przez STILL faktury.

5.10. Za opóźnienie w płatnościach STILL ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

5.11. Kontrahent poprzez zawarcie ze STILL umowy (złożenie zamówienia) i akceptację niniejszych OWU upoważnia STILL do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kontrahenta.

 

6. Finansowanie

6.1. Zamawiający odpowiada za terminowe zorganizowanie finansowania przedmiotu umowy.

6.2. W przypadku finansowania przedmiotu umowy przez firmę leasingową, zamówienie firmy leasingowej wraz z upoważnieniem do odbioru Towaru oraz innymi niezbędnymi dokumentami, musi wpłynąć do STILL najpóźniej na 30 dni przed dniem planowanej dostawy Towaru. Jeżeli powyższy termin nie zostanie dotrzymany, STILL ma prawo dostarczyć Towar Zamawiającemu i wystawić mu fakturę VAT. Ewentualne finansowanie może zostać wówczas zorganizowane samodzielnie przez Zamawiającego w ramach tzw. leasingu zwrotnego.

 

7. Zastrzeżenie własności

7.1. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej przeniesienie własności sprzedanych Towarów na Kontrahenta następuje z chwilą dokonania całkowitej i skutecznej zapłaty ceny sprzedaży za Towar na rzecz STILL, stosownie do warunków umowy.

7.2. Do dnia dokonania skutecznej zapłaty ceny sprzedaży własność Towaru przysługuje wyłącznie STILL. Kontrahent nie ma prawa zbyć, darować ani obciążyć Towaru zastawem lub prawami osób trzecich dopóki Towar stanowi własność STILL, chyba że STILL wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.3. Do dnia dokonania skutecznej zapłaty ceny sprzedaży Kontrahent jest zobowiązany do:

- dołożenia najwyższej staranności podczas transportu, składowania i użytkowania zakupionych Towarów w celu uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń, pogorszenia lub utraty Towarów;

- z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego oznaczenia Towarów jako własności STILL oraz niezwłocznego poinformowania o tym fakcie STILL.

W razie opóźnienia w zapłacie ceny sprzedaży STILL może żądać zwrotu Towarów we wskazanym przez siebie terminie.

W sytuacji wskazanej w pkt 7.4. Kontrahent jest zobowiązany na swój koszt do zwrotu Towaru do STILL oraz do zapłaty na rzecz STILL wynagrodzenia za czas korzystania z Towaru według cen najmu stosowanych przez STILL, podwyższonych o 10% w stosunku do normalnej stawki. Wynagrodzenie to jest płatne w terminie, w którym Kontrahent jest zobowiązany do zwrotu Towaru. Kontrahent jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów spowodowanych zużyciem lub uszkodzeniem Towaru.

 

8. Nienależyte wykonanie umowy i prawo odstąpienia

8.1. W przypadku opóźnienia Kontrahenta w dokonywaniu płatności wynikających z jakiegokolwiek zamówienia STILL ma prawo wstrzymania realizacji zamówienia do chwili uregulowania wszelkich zaległych płatności przez Kontrahenta.

8.2. STILL przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy po stronie Kontrahenta powstaną trudności finansowe mogące skutkować jego niewypłacalnością, w szczególności gdy otwarte zostało postępowanie likwidacyjne Kontrahenta, wszczęto wobec Kontrahenta postępowanie egzekucyjne lub złożony został wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego albo naprawczego.

8.3. W przypadku przekroczenia terminu płatności o 30 dni STILL ma prawo odstąpienia od umowy z winy Kontrahenta po wyznaczeniu dodatkowego, 7-dniowego terminu do zapłaty zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Stosowne upomnienie uważa się za doręczone w przypadku transmisji faksem lub mailem pod warunkiem posiadania przez STILL dowodu nadania transmisji lub wiadomości.

8.4. Kontrahent nie ma prawa odstąpienia od zawartej umowy z przyczyn nieleżących po stronie STILL, chyba że w umowie lub pisemnym potwierdzeniu zamówienia zastrzeżono inaczej, albo STILL wyrazi zgodę na odstąpienie od umowy za zapłatą ustalonego z Kontrahentem odstępnego.

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy przez STILL, z winy Kontrahenta, Kontrahent jest zobowiązany pokryć wszelkie związane z tym szkody powstałe po stronie STILL.

 

9. Gwarancja jakości i rękojmia

9.1. STILL udziela Kontrahentom gwarancji co do jakości sprzedanych Towarów zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji STILL Polska sp. z o.o. dostępnymi na stronie www.still.pl. Warunki gwarancji STILL POLSKA Sp. z o.o. stanowią integralną część umowy (oferty) STILL.

9.2. Odpowiedzialność STILL z tytułu rękojmi za wady Towarów zostaje wyłączona.

 

10. Zasady świadczenia usług serwisowych

10.1. STILL świadczy usługi serwisu wózków widłowych polegające w szczególności na:

- przeglądach okresowych wózków widłowych;

- konserwacji wózków widłowych, czyszczeniu i smarowaniu części mechanicznych;

- naprawie i regulacji działania wózków widłowych;

- dostawie części zamiennych i ich montażu;

- naprawie, ładowaniu i regulacji baterii i prostowników.

10.2. Zawarcie umowy o świadczenie usług serwisowych może nastąpić również na skutek telefonicznego zlecenia, które powinno zostać potwierdzone przez Kontrahenta wiadomością e-mail lub faksem.

10.3. Koszt usługi serwisowej STILL obejmuje:

- tzw. robociznę (czas pracy technika serwisu STILL);

- koszt dojazdu technika serwisu STILL do siedziby (magazynu) Kontrahenta liczony zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 10.4.;

- cenę zużytych w toku naprawy materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych;

- cenę wymienionych części oraz płynów, smarów, olejów, elektrolitu;

- koszty przewiezienia wózka widłowego lub wybranych elementów z siedziby Kontrahenta do siedziby STILL lub siedziby producenta jeżeli nie jest możliwe wykonanie naprawy w siedzibie (magazynie) Kontrahenta;

- koszty utylizacji odpadów powstałych przy naprawie lub konserwacji sprzętu.

10.4. Koszt dojazdu technika serwisu liczony jest w oparciu o ilość przejechanych kilometrów do siedziby (magazynu) Kontrahenta oraz czas dojazdu jako suma obu parametrów.

10.5. Cena wymienionych części ustalana jest w oparciu o aktualne ceny katalogowe STILL.

10.6. Wykonanie usługi serwisowej dokumentowane jest protokołem serwisowym, podpisywanym przez Kontrahenta. W przypadku niewskazania przez Kontrahenta technikowi serwisu, w miejscu wykonywania usługi serwisowej, osoby upoważnionej przez Kontrahenta do podpisania protokołu serwisowego albo nieobecności tej osoby technik serwisu ma prawo podpisać protokół jednostronnie zaznaczając na protokole przyczynę braku podpisu przedstawiciela Kontrahenta.

10.7. STILL wystawia za wykonaną usługę serwisową fakturę VAT na podstawie protokołu serwisowego, wskazując na fakturze numer protokołu serwisowego (lub nr oferty) oraz poszczególne elementy ceny usługi tj. koszt dojazdu, czas i koszt wykonanych prac oraz zamontowanych części zamiennych.

10.8. Zakres usług serwisowych w ramach stałej obsługi serwisowej typu „full-service” określa umowa dotycząca tej obsługi.

10.9. W zakresie nieuregulowanym w pkt 10 do świadczenia usług serwisu stosuje się zapisy niniejszych OWU.

 

11. Siła Wyższa

11.1. Strony nie ponoszą wobec siebie żadnej odpowiedzialności za szkody, straty, kary lub inne zobowiązania, które mogą wyniknąć jako bezpośredni skutek tego, że dana Strona nie mogła wykonać lub wykonała z opóźnieniem swoje zobowiązania wynikające z umowy z powodu zaistnienia Siły Wyższej.

11.2. W rozumieniu niniejszych OWU, "Siła Wyższa" oznacza w szczególności wojnę, zamieszki, zamach stanu, rozruchy społeczne, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozję, powódź, konfiskatę, strajk, lokaut, spory pracownicze, istotną awarię i inne działania lub umyślne zaniechanie działania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz władze innych krajów, w tym administrację rządową i samorządową, które uniemożliwią danej Stronie wykonanie jego zobowiązań.

 

12. Znaki towarowe STILL

12.1. Znaki Towarowe STILL są chronione prawem.

12.2. Kontrahent ma prawo wykorzystywać Znaki Towarowe STILL wyłącznie w sposób pisemnie zaakceptowany przez STILL z uwzględnieniem dbałości o dobro i renomę STILL i Znaków Towarowych STILL.

 

13. Inne postanowienia i postanowienia końcowe

13.1. Przeniesienie na osobę trzecią jakichkolwiek praw Kontrahenta (cesja zobowiązań umownych) wobec STILL, wynikających z umów, do których stosuje się OWU, wymaga każdorazowej zgody wyrażonej przez STILL w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13.2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją postanowień umowy sprzedaży lub niniejszych OWU będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby STILL.

13.3. Obowiązek zapłaty kar umownych przewidzianych w niniejszych OWU oraz zawieranych przez STILL umowach nie powoduje utraty przez STILL prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

13.4. Wszystkie zawiadomienia i inne informacje, które są wymagane lub dozwolone przez umowę lub niniejsze OWU, a winny zostać doręczone właściwej stronie do rąk własnych lub listem poleconym, pocztą kurierską, faksem będą kierowane na adresy wskazane odpowiednio w ofercie i zamówieniu.

13.5. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych OWU jest lub okaże się całkowicie lub częściowo bezskuteczne lub nieważne, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Bezskuteczne lub nieważne postanowienie zostanie zastąpione odpowiednim przepisem ustawowym.

  

Żerniki, dnia 26 maja 2015 r.
W imieniu STILL POLSKA Sp. z o.o.:
Borys Wochna
Prezes Zarządu