Ogólne Warunki Najmu Krótkoterminowego

1. Definicje

1.1. „Wynajmujący” – STILL Polska sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, ul. Składowa 6, Żerniki, 62-023 Gądki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 0000018980, posiadającą nr NIP 781-10-04-366, nr NIP UE: PL7811004366, REGON 630278383, kapitał zakładowy: 5 637 500 PLN.

1.2. „Przedmiot Najmu” – urządzenia techniki magazynowej, w szczególności wózki widłowe wraz z ich wyposażeniem, częściami składowymi oraz przynależnościami (baterie, prostowniki, dodatkowy osprzęt itp.) oraz wszelkie inne ruchomości oddane w najem na podstawie umowy.

1.3. „Najemca” – podmiot prawa biorący od Wynajmującego do używania na podstawie umowy najmu Przedmiotu Najmu.

1.4. „Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, „godziny pracy serwisu”– od 8:00 do 16:00 w dni robocze.

2. Zawarcie umowy najmu

2.1. Umowa najmu zostaje zawarta poprzez złożenie zamówienia z powołaniem na numer oferty STILL. Momentem zawarcia umowy najmu jest potwierdzenie złożonego zamówienia przez STILL.

2.2. Przesłanie oferty, zamówienia oraz potwierdzenia zamówienia może odbywać się drogą mailową. Oferta zawiera w szczególności: specyfikację techniczną przedmiotu najmu, okres najmu, wysokość miesięcznego czynszu, warunki płatności (waluta, termin), koszt ubezpieczenia Przedmiotu Najmu, limit motogodzin, stawkę za 1 mth w przypadku przekroczenia limitu motogodzin, miejsce dostawy przedmiotu najmu, czas ważności oferty.

2.3. Niniejsze ogólne warunki stanowią integralną cześć oferty STILL i mają zastosowanie w sprawach nie uregulowanych odmiennie w ofercie i zamówieniu.

 

3. Czas trwania najmu, wydanie i zwrot Przedmiotu Najmu

3.1. Umowa najmu jest zawarta na czas określony, wskazany w zamówieniu. Jeżeli w zamówieniu nie wskazano okresu najmu, umowa jest zawarta na okres najmu wskazany w ofercie STILL.

3.2. O ile Najemca nie złoży innego oświadczenia woli przed upływem okresu najmu, o którym mowa w pkt 3.1. powyżej, umowa najmu, po upływie tego okresu, przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

3.3. Po przekształceniu umowy w umowę na czas nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi:1 tydzień. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną.

3.4. Czynsz najmu naliczony jest od dnia dostawy do Najemcy Przedmiotu Najmu (data podpisania listu przewozowego) lub od daty wydania Najemcy lub wskazanej przez niego firmie transportowej (w przypadku, gdy Najemca organizuje transport Przedmiotu Najmu we własnym zakresie), do daty wskazanej na protokole zdawczo-odbiorczym, dokumentującym zwrot Przedmiotu Najmu.

3.5. Jeżeli nie wskazano inaczej Wynajmujący dostarcza i odbiera Przedmiot Najmu na koszt Najemcy. Na koszty transportu Wynajmujący, niezwłocznie po wykonaniu transportu, wystawi osobną fakturę. Miejsce dostawy określa zamówienie.

3.6. Wydanie i zwrot Przedmiotu Najmu dokumentowane jest protokołem zdawczo-odbiorczym.

3.7. Wynajmujący zobowiązany jest wydać Przedmiot Najmu sprawny techniczne, wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego wraz z dokumentacją w języku polskim (instrukcja obsługi dla operatora i instrukcja konserwacji dla warsztatu).

3.8. Wraz z dostawą (potwierdzenie listu przewozowego) Przedmiotu Najmu, na Najemcę przechodzą wszelkie ryzyka wynikające z używania Przedmiotu Najmu, w tym związane z przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem itp.

3.9. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

a) Najemca nie zapłaci czynszu najmu za co najmniej dwa okresy płatności, mimo pisemnego wezwania do zapłaty i wyznaczenia dodatkowego 7-dniowego terminu;

b) Najemca korzysta z Przedmiotu Najmu w sposób sprzeczny z niniejszą umową lub jego przeznaczeniem i mimo pisemnego upomnienia ze strony Wynajmującego, nie przestanie używać Przedmiotu Najmu w taki sposób;

c) Najemca zaniedbuje Przedmiot Najmu w taki sposób, że jest on narażony na utratę lub uszkodzenie lub dokonuje bez zgody Wynajmującego przeróbek, samodzielnych napraw lub innych ingerencji w Przedmiot Najmu;

d) Najemca uniemożliwia przedstawicielom Wynajmującego dokonanie kontroli wskazanej w pkt. 6.6.

3.10. Przedmiot Najmu powinien być zwrócony Wynajmującemu w stanie kompletnym (wraz z oryginalnym dostarczonym przez Wynajmującego wyposażeniem dodatkowym i dokumentacją) oraz niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. W sytuacji, gdy Przedmiot Najmu zostanie zwrócony Wynajmującemu w stanie pogorszonym w stosunku do stanu opisanego powyżej, Najemca będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Wynajmującego odszkodowanie w wysokości kosztów doprowadzenia Przedmiotu Najmu do stanu, w jakim miał być on zwrócony Wynajmującemu i ewentualnych kosztów nowych części, które muszą być zamontowane, jeżeli nie istnieje możliwość naprawy uszkodzonych. Dotyczy to uszkodzeń powstałych na skutek zawinienia Najemcy, osób trzecich i sił wyższych. Koszt i czas trwania napraw określany jest przez serwis Wynajmującego w oparciu o obowiązujące cenniki i stawki. Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę także kosztem napraw uszkodzeń i awarii niestwierdzonych w protokole zdawczo-odbiorczym, jeżeli nie zostały zgłoszone Wynajmującemu a wykrycie tych wad było możliwe dopiero po przystąpieniu do naprawy urządzenia.

3.11. W razie wystąpienia po stronie Najemcy opóźnienia w zwrocie Przedmiotu Najmu, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej za bezumowne korzystanie w wysokości równej dwukrotnemu miesięcznemu wynagrodzeniu za najem, określonemu w niniejszej umowie, licząc proporcjonalnie za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania.

 

4. Czynsz najmu, rozliczenie motogodzin

4.1. Najemca będzie płacić Wynajmującemu czynsz najmu zgodnie z zasadami wskazanymi w ofercie STILL, w której określona jest miesięczna stawka czynszu, roczny limit motogodzin oraz stawka za przekroczenie limitu motogodzin.

4.2. Czynsz jest płatny z dołu, z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury, chyba że w ofercie strony ustaliły inaczej. Walutę płatności i ewentualnie sposób przeliczenia kursu określa oferta.

4.3. Wynajmujący jest uprawniony do stosownego dopasowania czynszu najmu w przypadkach konieczności doposażenia Przedmiotu Najmu na skutek zmian prawa lub na zlecenie Najemcy oraz w przypadkach wprowadzenia obowiązku ponoszenia przez Wynajmującego dodatkowych opłat związanych z posiadaniem Przedmiotu Najmu (np. zmiana opłaty UDT).

4.4. Czynsz najmu płatny jest za każdy rozpoczęty miesiąc. W przypadku pierwszego i ostatniego miesiąca kalendarzowego okresu najmu, wysokość czynszu będzie stanowiła iloczyn wartości 1/30 miesięcznej stawki czynszu i ilości dni obowiązywania w danym momencie umowy najmu.

4.5. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym na rachunek wskazany w fakturze VAT.

4.6. Okresem rozliczeniowym dla motogodzin jest okres 12 miesięcy. Rozliczenie przebiegu/limitu motogodzin wykonuje się raz w roku licząc od początku umowy oraz na koniec okresu umownego. Wykorzystanie limitu motogodzin w okresie poniżej jednego roku oblicza się proporcjonalnie.

4.7. Rozliczenie limitu motogodzin wskazanego w ofercie ustala się na podstawie wskazań licznika motogodzin. Najemca ma obowiązek podać stan licznika w ciągu 2 tygodni od wskazanej przez Wynajmującego daty odczytu. W przypadku awarii licznika motogodzin liczba motogodzin zostanie oszacowana przez Wynajmującego na podstawie wskazań z poprzedniego kwartału dla danego urządzenia oraz jego stanu technicznego.

4.8. Przekroczenie założonego limitu motogodzin w danym okresie rozliczeniowym zobowiązuje Najemcę do zapłaty opłaty dodatkowej, za każdą godzinę pracy urządzenia powyżej określonego limitu, obliczanej według następującego wzoru: kwota opłaty dodatkowej = (liczba motogodzin przejechana w okresie rozliczeniowym – limit motogodzin za okres rozliczeniowy x stawka za przekroczenie limitu motogodzin wskazana w ofercie). Opłata dodatkowa zostanie podliczona na koniec okresu najmu, a w przypadku najmu dłużnego niż rok także po ukończeniu każdego roku trwania umowy najmu i zostanie doliczona do najbliższej należnej faktury na najem lub osobno zafakturowana.

 

5. Ubezpieczenie Przedmiotu Najmu

5.1. Przedmiot Najmu nie posiada ubezpieczenia OC..

5.2. Zakres ubezpieczenia AC określa oferta STILL. W przypadku nie wskazania w zamówieniu opcji wynajmu z ubezpieczeniem Przedmiot Najmu nie będzie posiadał ubezpieczenia AC.

5.3. W przypadku najmu z opcją ubezpieczenia AC:

a) koszt franszyzy obciąża Najemcę;

b) Najemca ma obowiązek zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz stosowania wszelkich zawartych w nich wymagań,

c) Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego oraz zakładu ubezpieczeń o powstałej szkodzie, nie później niż w terminie 3 dni i dostarczyć Wynajmującemu lub wskazanej przez niego jednostce ubezpieczyciela dokumentację niezbędną do likwidacji szkody.

5.4. Odmowa wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń z przyczyn leżących po stronie Najemcy, uprawnia Wynajmującego do obciążenia Najemcy kwotą stanowiącą równowartość poniesionej szkody.

5.5. Jeżeli szkodowość w zakładzie Najemcy w okresie obowiązywania umowy najmu przyczyni się do zwiększenia kosztów ubezpieczenia Przedmiotu Najmu Wynajmujący jest uprawniony do odpowiedniego podwyższenia czynszu najmu.

 

6. Korzystanie z Przedmiotu Najmu

6.1. Najemca zobowiązuje się korzystać z Przedmiotu Najmu zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi producenta i warunkami określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu Krótkoterminowego.

6.2. Najemca zapewnia, że Przedmiot Najmu będzie użytkowany tylko przez operatorów posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.3. Najemca nie może czynić zmian w Przedmiocie Najmu bez pisemnej zgody Wynajmującego.

6.4. Najemca ma obowiązek poinformować Wynajmującego o:

a) awarii licznika motogodzin oraz każdym przypadku uszkodzenia, zniszczenia, usterki, ujawnienia się wady itp. niezwłocznie po ich zaistnieniu;

b) wystąpieniu zjawiska nietypowego zużycia, eksploatacji lub działania wózka;

c) wszelkich czynnościach osób trzecich dotyczących Przedmiotu Najmu, w szczególności o wszczęciu postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego, postępowania upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego oraz przedłoży mu stosowne dokumenty podając wszystkie istotne okoliczności i informacje.

6.5. Najemca nie jest uprawniony do: rozporządzania Przedmiotem Najmu, do obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi ani innymi prawami osób trzecich, użyczenia, wynajmu, podnajmu bądź oddania Przedmiotu Najmu do używania osobom trzecim na innej podstawie prawnej.

6.6. Wynajmujący ma prawo do dokonania w każdym czasie kontroli stanu technicznego Przedmiotu Najmu. Najemca ma obowiązek udostępnić Wynajmującemu Przedmiot Najmu w celu przeprowadzenia kontroli. O planowym terminie przeprowadzenia kontroli Wynajmujący poinformuje Najemcę na piśmie, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Kontrole przeprowadzane będą w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać działalność prowadzoną przez Najemcę.

6.7. Obsługę serwisową Przedmiotu Najmu, z wyłączeniem obsługi codziennej, o której mowa poniżej, na zasadach wyłączności sprawuje Wynajmujący. W przypadku dokonania czynności serwisowych bez pisemnej zgody Wynajmującego, Wynajmujący może żądać odszkodowania lub dokonać na koszt Najemcy naprawy z wykorzystaniem oryginalnych części STILL lub przywrócenia Przedmiotu Najmu do stanu poprzedniego.

6.8. Najemca ma obowiązek pełnić pieczę nad Przedmiotem Najmu, chronić Przedmiot Najmu przed ingerencją osób trzecich oraz dbać na własny koszt o jego obsługę w czasie codziennej eksploatacji. Zwykła codzienna obsługa obejmuje w szczególności:

a) zadaszone miejsce do odstawiania z dodatnią temperaturą;

b) utrzymanie Przedmiotu Najmu w czystości (zewnętrzne czyszczenie);

c) codzienną kontrolę urządzeń na początku każdej zmiany roboczej zgodnie z instrukcją obsługi;

d) codzienną kontrolę poziomu oleju w silniku oraz poziomu płynu w układzie chłodzącym, ew. uzupełnienie oleju jak i płynu chłodzącego, jeżeli tego wymaga stwierdzony stan, a także ciśnienia powietrza w ogumieniu i poziomu elektrolitu w baterii trakcyjnej bądź baterii rozruchowej (jeżeli dotyczy);

e) zasilanie urządzeń we wszystkie niezbędne paliwa (olej napędowy, gaz płynny, prąd), olej i wodę (uzupełnianie oleju i wody między okresami konserwacji);

f) usuwanie ciał obcych przywierających lub wkręconych do kół i rolek podczas jazdy.

 

 

7. Warunki obsługi Full Service STILL

7.1. Zakres obowiązku utrzymania przez Wynajmującego Przedmiotu Najmu w sprawności określają poniższe warunki obsługi Full Service. Opłata za usługi objęte Full Service jest zawarta w czynszu najmu.

7.2. Zakres obsługi Full Service, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w ust. 7.3. poniżej, obejmuje:

a) wszystkie niezbędne prace konserwacyjne dotyczące Przedmiotu Najmu oraz naprawy eksploatacyjne włącznie z częściami na wymianę z wyłączeniem usług wskazanych w ust. 7.3. poniżej;

b) wymianę wideł i kół/ rolek maksymalnie raz na rok w przypadku naturalnego zużycia

c) serwis baterii i prostowników

d) czynności związane z UDT, w tym obecność Technika Serwisu przy odbiorze UDT dla urządzeń podnoszących zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (obecnie: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890 z późn. zm.) i innymi przepisami BHP;

7.3. Obsługa Full Service nie obejmuje:

a) usług związanych z przeglądami, naprawą i wymianą: terminali, skanerów, systemów zarządzania gospodarką magazynową, sprzętu komputerowego, sprzętu ochrony osobistej oraz pozostałych akcesoriów;

b) usług (w tym napraw) związanych z uszkodzeniem Przedmiotu Najmu w wyniku naruszenia obowiązków Najemcy wynikających z umowy lub wszelkich zawinionych działań Najemcy lub osób działających na jego zlecenie, wpływu osób trzecich, działań środowiska lub siły wyższej;

c) płynów eksploatacyjnych i ich uzupełniania poza przeglądami i naprawami związanymi z koniecznością uzupełnienia, wymiany żarówek, zasilania urządzeń w niezbędne paliwa;

d) usług wykonywanych na żądanie Najemcy poza zdefiniowanymi godzinami pracy serwisu STILL.

7.4. Usługi (w tym naprawy) nieobjęte Full Service (zgodnie z ust. 7.3. powyżej), w tym wynikające z naruszenia przez Najemcę obowiązków wskazanych w pkt. 6, będą wykonane na koszt Najemcy i odrębnie fakturowane według ilości godzin pracy i nakładów zgodnie z obowiązującymi stawkami serwisowymi Wynajmującego. Termin zapłaty za usługi nieobjęte Full Service wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. Protokół serwisowy będzie załącznikiem do faktury. Waluta płatności: PLN.

7.5. Najemca ma obowiązek udostępnić pracownikom Wynajmującego Przedmiot Najmu celem umożliwienia wykonania czynności serwisowych i zapewnić im nieodpłatnie miejsce do wykonania czynności posiadające dostateczne oświetlenie, ogrzewanie i wentylację oraz uwzględniające wszystkie obowiązujące wytyczne w zakresie BHP oraz zadbać o zabezpieczenie tego miejsca przed dostępem osób niepowołanych podczas wykonywania prac serwisowych. Jeżeli do wykonania prac niezbędne okażą się środki zakładowe Najemcy (np. prąd, woda) lub pomoc techniczna, Najemca jest zobowiązany udostępnić je bezpłatnie na czas wykonywania usług.

7.6. Wynajmujący zapewnia czas reakcji maksymalnie 24 godziny w dniu robocze od otrzymania zgłoszenia na adres wskazany na ofercie STILL. W przypadku zgłoszenia do 10:00 reakcja w tego samego dnia roboczego, w przypadku zgłoszeń po godz. 10:00 reakcja w następny dzień roboczy.

7.7. W przypadku godzin pracy oraz godzin dojazdu poza godzinami pracy serwisu stawkę za godzinę pracy technika serwisu powiększa się dodatkowo o 50% stawki za pracę w dni robocze od godz. 16.00 do 24.00 oraz 100% stawki za godzinę pracy w soboty, niedziele i święta. W przypadku usług objętych Full Servicem Najemca zobowiązany jest jedynie do zapłaty wartości dodatkowej stawki godzinowej (50% lub 100% stawki odpowiednio).

7.8. Wynajmujący nie odpowiada za opóźnienia terminów lub wykonania usług, które nie wynikają z winy Wynajmującego. Zasada ta dotyczy również ustalonych czasów reakcji.

7.9. Klient dokonuje odbioru wykonanych usług serwisowych niezwłocznie po ich wykonaniu poprzez podpisanie protokołu serwisowego. Jeżeli nie nastąpi wyraźny odbiór, za odbiór przyjmuje się dalsze użytkowanie urządzenia przez Najemcę. Jeżeli usługi w chwili odbioru wykazują wady, zostaną one według decyzji Wynajmującego bezpłatnie poprawione lub ponownie wykonane. Najemca ma obowiązek umożliwić Wynajmującemu usunięcie wady.

7.10. Najemca ma prawo do stosownego zmniejszenia raty serwisowej za dane urządzenie za okres niesprawności, skutkujący wyłączeniem z pracy, za każdy dzień (w wysokości 1/30 kwoty miesięcznego czynszu) licząc od daty zgłoszenia awarii, pod warunkiem, że usługa jest objęta Full Service.

7.11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zamiany Przedmiotu Najmu na inny, o tożsamych parametrach.

 

8. Odpowiedzialność stron i ochrona danych osobowych

8.1. Najemca ponosi ryzyko rzeczowe i operacyjne związane z użytkowaniem Przedmiotu Najmu, w tym także podczas transportów Przedmiotu Najmu poza teren zakładu, z wyjątkiem transportów wykonywanych przez Wynajmującego.

8.2. W przypadku udokumentowanej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Najmu w sposób uniemożliwiający jego naprawę, w zakresie w jakim szkoda ta nie została pokryta przez zakład ubezpieczeń, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie za szkodę powstałą w związku z utratą Przedmiotu Najmu.

8.3. Odpowiedzialność Wynajmującego względem Najemcy jest ograniczona do szkody rzeczywistej i nie obejmuje odpowiedzialności za zyski utracone, szkody pośrednie i następcze, w szczególności Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za spadek produkcji Najemcy.

8.4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wprowadzenia Przedmiotu Najmu do ruchu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 14a ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Najemca ma obowiązek zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przed wprowadzeniem Przedmiotu Najmu do ruchu zgodnie z przepisami ustawy wskazanej w zdaniu poprzedzającym. Wózki widłowe będące PN zasadniczo nie spełniają warunków technicznych dopuszczających pojazd do ruchu drogowego.

8.5. Strony zobowiązują się przetwarzać oraz chronić dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu oraz pozostałych przekazanych danych jest STILL Polska sp. z o.o. Pełna informacja o przetwarzaniu danych, przysługujących uprawnieniach oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych znajdują się pod adresem: www.still.pl zakładka „Przedsiębiorstwo” – „warunki współpracy”.