Ogólne Warunki Sprzedaży Systemów Regałowych i Wyposażenia

 

Pobierz warunki w formacie PDF

Definicje:

„STILL” – „STILL Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Żernikach, ul. Składowa 6, Żerniki, 62-023 Gądki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS 0000018980, posiadającą nr NIP 781-10-04-366, nr NIP UE: 7811004366, Kapitał zakładowy: 5 637 500 PLN
„Klient” – podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, zawierający ze STILL jako nabywca umowę sprzedaży regałów lub systemów magazynowych.
„Towar” – wszelkie oferowane przez STILL usługi, produkty i urządzenia, w szczególności regały i systemy magazynowe, wyposażenie magazynowe, wózki automatyczne, ładownie, a także elementy urządzeń, podzespoły, a także części zamienne do nich.
„Umowa” – oznacza każdą umowę zawieraną przez STILL z Klientami, w szczególności umowę sprzedaży oraz umowę o świadczenie usług na podstawie i na zasadach wynikających z niniejszych OWSSR.
„OWSSR”- oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Systemów Regałowych i Wyposażenia Magazynowego Still Polska Sp. z o.o.

1. Zakres obowiązywania

1.1. OWSSR określają warunki sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług obowiązujące pomiędzy STILL i Klientem. OWSSR stanowią integralną część oferty STILL.

1.2. Wzorce umowne Klienta, w tym ogólne warunki zakupów Klienta, mogą mieć zastosowanie jedynie w przypadku zaakceptowania ich przez STILL w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. OWSSR obowiązują wobec wszelkich podmiotów będących przedsiębiorcami zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego.

1.4. Obowiązujące OWSSR są dostępne na stronie internetowej STILL: www.still.pl. Wersje archiwalne STILL udostępni na żądanie Klienta. OWSSR uważa się za doręczone Klientowi w przypadku powołania się w ofercie, Umowie, potwierdzeniu zamówienia na niniejsze OWSSR wraz ze wskazaniem strony www STILL, na której dostępna jest ich treść. Akceptacja oferty przedstawionej przez STILL lub złożenie zamówienia do STILL jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWSSR.

2. Umowa

2.1. Sprzedaż towarów i usług jest realizowana w oparciu o umowę zawartą między STILL a Klientem na zasadach wynikających z niniejszych OWSSR.

2.2. Żadne informacje zawarte w katalogach, folderach, ulotkach i reklamach STILL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje odnoszące się do wymiarów, wagi lub innych parametrów, a także ilustracje, opisy i rysunki zawarte lub dołączone do materiałów handlowych STILL mają charakter wyłącznie informacyjny, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu w katalogach, folderach, ulotkach i reklamach STILL a ich rzeczywistym wyglądem nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.

2.3. Oświadczenie STILL zawierające informacje handlowe stanowi wiążącą ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego tylko w przypadku, gdy jest opatrzone datą, numerem oferty oraz imieniem i nazwiskiem osoby sporządzającej ofertę i brak jest zastrzeżenia, że nie stanowi ono wiążącej oferty. Oferta pozostaje wiążąca 14 dni, chyba że w jej treści wskazano inny termin.

2.4. Klient składając zamówienie jest zobowiązany wskazać nr oferty, której dotyczy zamówienie oraz w zależności od treści oferty – jej wariantu lub ilości sztuk. Still wskazuje, iż oferta może być przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń.

2.5. Umowa sprzedaży wchodzi w życie:
a) w przypadku zawarcia pomiędzy Stronami umowy na piśmie z chwilą wpłaty przez Klienta na rachunek bankowy STILL zaliczki w wysokości i na zasadach wskazanych w umowie (za moment zawarcia umowy Strony uważać będą moment uznania rachunku bankowego STILL) lub
b) gdy strony nie zawierały umowy pisemnej, po przesłaniu przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 2.4., z chwilą wpłaty przez Klienta na rachunek bankowy STILL zaliczki w wysokości i na zasadach wskazanych w ofercie STILL (za moment zawarcia umowy Strony uważać będą moment uznania rachunku bankowego STILL).

2.6. W przypadku wskazanym w pkt. 2.5. lit. b. dla wejścia umowy w życie konieczna jest wpłata przez Klienta zaliczki w terminie ważności oferty. W przypadku, w którym zaliczka zostanie wpłacona przez Klienta na rachunek bankowy STILL po terminie ważności oferty, STILL – wedle własnego uznania – w terminie 14 dni od daty wpłaty zaliczki potwierdzi Klientowi poprzez przesłanie wiadomości e-mail zawarcie umowy na zasadach wynikających z oferty lub przedstawi Klientowi nową ofertę ze zmodyfikowanymi warunkami. W takim przypadku Klient zobowiązany jest złożyć nowe zamówienie zgodnie z pkt 2.4.

2.7. STILL ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia z uzasadnionych przyczyn, o których niezwłocznie informuje Klienta.

2.8. STILL ma prawo wykonywać Umowę poprzez podwykonawców.

2.9. Klient ponosi koszty: wszelkich dodatkowych prac, części (materiałów) i modyfikacji, transportów, opóźnień i przestojów spowodowanych:
a) dokonaną przez Klienta po zawarciu Umowy zmianą warunków Umowy (terminów, parametrów Towaru);
b) niewłaściwym przygotowaniem posadzki lub niezapewnieniem pozostałych warunków montażu zgodnych z Umową; c) ujawnionymi w toku prac montażowych różnicami wymiarów z natury względem wymiarów wskazanych w projekcie;
d) brakiem możliwości terminowej dostawy Towaru, rozpoczęcia montażu lub nieprzerwanego prowadzenia prac montażowych z przyczyn leżących po stronie Klienta. Na koszty te składają się w szczególności: koszty dodatkowych materiałów, koszty przestoju ekip montażowych (po 1000 zł netto za każdego oddelegowanego pracownika za każdy dzień przestoju), koszty zapewnienia ekipy montażowej w innym terminie, koszty obsługi logistycznej magazynowanych elementów (rozładunek, składowanie, załadunek, transport) oraz koszty dodatkowych dojazdów ekip montażowych. Dodatkowe koszty zostaną rozliczone osobną fakturą wystawioną przez STILL.

3. Terminy realizacji, warunki dostawy, odbiory

3.1. Termin realizacji jest wskazany w Umowie i jest liczony od dnia jej zawarcia zgodnie z pkt. 2.5.

3.2. STILL nie odpowiada za opóźnienia w realizacji Umowy powstałe z przyczyn niezależnych od STILL.

3.3. W razie wystąpienia okoliczności mogących spowodować opóźnienie w dostawie, STILL niezwłocznie zawiadomi o tym pisemnie Klienta z podaniem nowego terminu dostawy Towarów. Przekroczenie terminu dostawy nie większe niż 4 tygodnie nie może powodować odstąpienia od Umowy sprzedaży. Klient nie ma prawa dochodzenia odszkodowania z tytułu przekroczenia terminu dostaw w tym zakresie.

3.4. Dostawa elementów Towaru jest potwierdzona protokołem lub listem przewozowym. Bezpodstawna odmowa podpisania protokołu dostawy upoważnia STILL do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru lub jego elementów przechodzi na klienta z chwilą podpisania protokołu lub listu przewozowego.

3.5. Transport i rozładunek Towaru odbywają się na koszt i ryzyko Klienta. Klient ma obowiązek zapewnić utwardzoną drogę zapewniającą możliwość transportu Towaru do magazynu Klienta.

3.6. Klient ma obowiązek ilościowego i jakościowego sprawdzenia dostarczonego Towaru w obecności przewoźnika, a w przypadku uwag, uszkodzeń transportowych lub braków sporządzić w obecności przewoźnika protokół niezgodności i powiadomić STILL.

3.7. Zakończenie prac zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu końcowego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zakończenia prac. W przypadku bezpodstawnego niestawienia się Klienta na termin odbioru oraz wyznaczenia terminu dodatkowego STILL ma prawo dokonać jednostronnego odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub braków zostaną one zapisane w protokole wraz z uzgodnionym terminem ich usunięcia przez STILL. Klient nie ma prawa odmowy podpisania protokołu, jeżeli wady są nieistotne (lub dotyczą kilku elementów) i Towar nadaje się do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Przystąpienie do użytkowania Towarów przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego, w szczególności składowanie na nich towarów Klienta, jest równoznaczne z odbiorem bez zastrzeżeń.

3.8. Klient jest zobowiązany zastrzec w protokole odbioru końcowego wszelkie uwagi co do Towaru pod rygorem utraty roszczeń wobec STILL.

3.9. STILL ma prawo do realizowania Umowy partiami i do fakturowania częściowego, chyba że jest to sprzeczne z warunkami Umowy lub specyfiką danej realizacji.

3.10. W przypadku konieczności zmiany terminu prac montażowych z przyczyn leżących po stronie Klienta, z uwagi na dostępność ekip montażowych, termin realizacji Umowy może się przesunąć o czas dłuższy niż okres występowania przeszkody w prowadzeniu prac.

4. Warunki montażu

4.1. Jeżeli w Umowie nie zastrzeżono inaczej Klient ma obowiązek na własny koszt i nieodpłatnie dla STILL zapewnić na terenie obiektu magazynowego, w którym prowadzone są prace:
a) podnośniki, wózki widłowe, platformy konieczne do rozładunku lub montażu wraz ładowaniem lub paliwem;
b) zadaszone i zamknięte (zapewniające ochronę przed kradzieżą) pomieszczenie dla przechowywania dostarczonych elementów Towaru do czasu ich montażu, położone w strefie montażu lub bezpośredniej bliskości z zapewnieniem swobodnej drogi transportowej do strefy;
c) swobodny, całodobowy dostęp dla ekipy montażowej do strefy montażu Towaru oraz nieprzerwaną możliwość prowadzenia prac montażowych;
d) dostęp do energii elektrycznej o napięciu 230 V 50 Hz, bieżącej wody;
e) odpowiednie oświetlenie miejsca składowania elementów Towaru i miejsca montażu, właściwe dla prowadzenia prac montażowych;
f) możliwość prowadzenia prac w dodatniej temperaturze;
g) dostęp dla ekipy montażowej do urządzeń sanitarnych oraz pomieszczenia socjalnego;
h) kontener na odpady opakowaniowe.

4.2. Klient zobowiązany jest przekazać STILL strefę montażu wyłączoną z normalnego użytkowania, wolną od innych prac (innych ekip budowalnomontażowych) oraz pustą (brak towarów, maszyn i innych przedmiotów utrudniających prace w obrębie strefy).

4.3. Jeżeli Klient segreguje odpady lub posiada wewnętrzy system zarządzania odpadami jest zobowiązany poinformować o tym STILL z wyprzedzeniem. Odpady mogą zostać podzielone według typów i umieszczone w dostarczonych pojemnikach lub wyznaczonym miejscu.

4.4. Klient ma obowiązek współpracować ze STILL przy realizacji Umowy, w szczególności udzielać bez zbędnej zwłoki niezbędnych wyjaśnień lub informacji.

4.5. Klient ma obowiązek zapewnić, aby podłoże w obiekcie magazynowym, na którym będą montowane regały:
a) było suche, odpowiednio wytrzymałe i gotowe do obciążenia systemami regałowymi (jakość wystarczająca do przenoszenia obciążeń od systemu regałowego); b) zostało wykonane z betonu co najmniej C20/25 wg PN EN 209-1 (DIN1045-1) o min. grubości 150 mm (posadzka), zalecana grubość 200 mm; c) w wierzchniej warstwie posadzki (150 mm) nie posiadało zbrojenia o średnicy powyżej 6 mm, przewodów i rur i zapewniało możliwość kotwienia ram regałów na głębokość do 150 mm; d) zostało wykończone zgodne z normą DIN18202, tabela3 linia3 (wykończenie posadzki), przy jednoczesnej maksymalnej tolerancji +/-5 mm na 2 m długości i maksymalnie 15 mm na całej powierzchni hali.

4.6. STILL nie odpowiada za:
a) ewentualne zniszczenia (pęknięcia) posadzki wynikające z wykonywania nawierceń pod kotwy, wynikające z naprężeń wewnętrznych posadzki;
b) jakiekolwiek szkody spowodowane przez zakotwienia w obrębie instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych lub innych, chyba że Klient informował STILL o miejscach przebiegu takich instalacji;
c) wszelkie szkody powstałe z uwagi na niespełnienie przez posadzkę (podłoże) wymagań określonych w pkt. 4.5.

4.7. W razie uzasadnionych wątpliwości do spełnienia przez posadzkę warunków określonych w pkt. 4.5., innych warunków montażu wskazanych w pkt. 4 lub możliwości bezpiecznego prowadzenia prac STILL ma prawo wstrzymać się z realizacją Umowy oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta lub obecnego kierownika budowy. Taka sytuacja będzie traktowana jako przestój z winy Klienta.

5. Warunki płatności, cenniki i faktury


5.1. Wszelkie ceny podane w Umowach i ofertach są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

5.2. Ceny wskazane są w walucie PLN lub EURO. Waluta płatności jest wskazana w Umowie. Jeżeli cena wyrażona jest w walucie EURO to jest ona płatna w złotych polskich w równowartości kwoty wskazanej w walucie euro, przeliczonej na złote polskie według kursu sprzedaży euro ogłoszonego przez Citi Handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A. pomiędzy godziną 8:00 a 9:00 rano w dniu wystawienia przez STILL faktury VAT, chyba że strony wyraźnie zastrzegły inaczej.

5.3. Cena jest płatna przelewem na rachunek bankowy STILL wskazany na fakturze.

5.4. STILL zastrzega sobie prawo zabezpieczenia wykonania Umowy przez Klienta poprzez zażądanie częściowej lub całkowitej płatności z góry (przed dostawą Towaru) lub do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług, które nie zostały jeszcze wykonane, do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny, jeżeli otrzyma od wywiadowni gospodarczej niekorzystne informacje na temat Klienta lub Klient zalega wobec STILL z płatnościami z innych tytułów.

5.5. Uiszczona przez Klienta zaliczka nie podlega zwrotowi, chyba że Umowa nie może zostać zrealizowana z winy STILL lub w przypadku opisanym w pkt 2.6.

5.6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania płatności na rzecz STILL w ustalonym terminie.

5.7. Terminy płatności określa Umowa, w przypadku braku umownych ustaleń termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia przez STILL faktury.

5.8. Za opóźnienie w płatnościach STILL ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych określone ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

5.9. Klient poprzez zawarcie ze STILL Umowy upoważnia STILL do wystawiania faktur bez podpisu Klienta.

5.10. Klient odpowiada za terminowe zorganizowanie finansowania przedmiotu Umowy. Wybór podmiotu finansującego, koszt i ryzyko zawarcia Umowy obciążają̨ Klienta. W przypadku finansowania przedmiotu Umowy przez firmę̨ leasingową, zamówienie firmy leasingowej wraz z upoważnieniem do odbioru Towaru oraz innymi niezbędnymi dokumentami, musi wpłynąć́ do STILL najpóźniej na 30 dni od daty zawarcia umowy pomiędzy STILL, a Klientem. W przypadku, w którym Klient przekaże STILL dokumenty wskazane w zdaniu poprzedzającym w terminie późniejszym niż 30 dni od daty zawarcia umowy Strony postanawiają, że Klient będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz STILL opłaty manipulacyjnej w wysokości 1% wartości umowy netto plus VAT, nie mniej niż 1.000,00 zł netto plus VAT. Jeżeli Klient nie zapewni finansowania zakupu przedmiotu umowy przez firmą leasingową w terminie do dnia określonego w umowie jako termin realizacji zamówienia, STILL ma prawo dostarczyć Towar Klientowi w terminie umownym i wystawić mu fakturę VAT tytułem sprzedaży. Ewentualne finansowanie może zostać wówczas zorganizowane samodzielnie przez Klienta w ramach tzw. leasingu zwrotnego.

6. Zastrzeżenie własności

6.1. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej przeniesienie własności sprzedanych Towarów na Klienta następuje z chwilą dokonania całkowitej zapłaty ceny sprzedaży za Towar na rzecz STILL, stosownie do warunków Umowy.

6.2. Do dnia dokonania skutecznej zapłaty ceny sprzedaży własność Towaru przysługuje wyłącznie STILL. Klient nie ma prawa zbyć, darować ani obciążyć Towaru zastawem lub prawami osób trzecich dopóki Towar stanowi własność STILL, chyba że STILL wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.3. Do dnia dokonania skutecznej zapłaty ceny sprzedaży Klient jest zobowiązany do:
a) dołożenia najwyższej staranności podczas transportu, składowania i użytkowania zakupionych Towarów w celu uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń, pogorszenia lub utraty Towarów;
b) z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego oznaczenia Towarów jako własności STILL oraz niezwłocznego poinformowania o tym fakcie STILL.

6.4. W razie opóźnienia w zapłacie ceny sprzedaży STILL może żądać zwrotu Towarów we wskazanym przez siebie terminie oraz dochodzić stosowanego odszkodowania.

7. Opóźnienia, nienależyte wykonanie Umowy i prawo odstąpienia

7.1. Jeżeli w terminie 3 dni od daty dostawy elementów Towaru STILL nie może przystąpić do montażu z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności nie zapewnienia warunków montażu wskazanych w pkt. 4, Towar zostanie pozostawiony na koszt i ryzyko Klienta w magazynie Klienta.

7.2. Jeżeli w terminie wskazanym w Umowie dostawa Towaru do magazynu Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta nie jest możliwa Klient ma obowiązek powiadomić o tym fakcie STILL z wyprzedzeniem i ustalić miejsce składowania elementów do czasu montażu. Jeżeli w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez STILL gotowości do dostawy strony nie zawrą takiego porozumienia STILL ma prawo na koszt i niebezpieczeństwo Klienta: oddać elementy Towaru na przechowanie lub składować je we własnym magazynie (koszt składowania 100,00 zł netto/100 kg za każdy dzień magazynowania oraz koszty przeładunkowe w tej samej wysokości).

7.3. W przypadku braku możliwości rozpoczęcia montażu lub dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta (pkt. 7.1. i 7.2. powyżej) STILL według swojego wyboru jest uprawniony do wystawienia faktury z 14- dniowym terminem płatności na pozostałą do zapłaty resztę ceny sprzedaży, a Klient zobowiązany jest do jej uiszczenia.

7.4. W przypadku opóźnienia możliwości rozpoczęcia montażu lub dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta trwającego dłużej niż 30 dni (pkt. 7.1. i 7.2. powyżej) STILL jest uprawniony, po pisemnym wezwaniu Klienta do prawidłowej realizacji Umowy z wyznaczeniem dodatkowego, 14- dniowego terminu, do odstąpienia od Umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 40% ceny netto. Odstąpienie nie jest możliwe, jeżeli Klient uiścił całą cenę sprzedaży zgodnie z pkt. 7.3.

7.5. W przypadku braku wpłaty umówionej zaliczki STILL ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do jej uiszczenia.

8. Gwarancja jakości i rękojmia

8.1. STILL udziela Klientom gwarancji co do jakości sprzedanych Towarów. Okres gwarancji jest wskazany w Umowie i liczy się od dnia sporządzenia protokołu odbioru.

8.2. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

8.3. STILL zapewnia dobrą jakość Towarów oraz ich sprawne działanie w normalnych warunkach eksploatacji, zgodnie z załączoną do Towarów instrukcją obsługi.

8.4. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze.

8.5. W ramach gwarancji w przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wady Towaru objętej gwarancją STILL naprawi Towar lub jego część, a w przypadku braku możliwości naprawy dostarczy Towar lub jego część wolną od wad.

8.6. Koszty napraw gwarancyjnych, w tym także koszt dojazdów oraz części zamiennych wymienianych na gwarancji w ramach stwierdzonej wady nie obciążają Klienta. Części wymontowane w ramach usługi gwarancyjnej pozostają własnością STILL.

8.7. STILL przystąpi do zdiagnozowania i usunięcia stwierdzonej wady w ramach gwarancji w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty dokonanego zgłoszenia. Naprawa zostanie wykonana u Klienta, chyba że z uwagi na charakter wady istnieje konieczność naprawy poza magazynem Klienta. Jeżeli konieczne jest zamówienie części w fabryce usunięcie wady może potrwać do 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

8.8. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Klient nie mógł z niej korzystać. Artykuł 581 §1 Kodeksu Cywilnego nie obowiązuje.

8.9. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być przyjmowane, rozpatrywane i usuwane wyłącznie przez STILL lub wskazany przez STILL podmiot.

8.10. Każdą wadę należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wykrycia, zgłosić pisemnie STILL. Zgłoszenia reklamacyjne dokonane z niezachowaniem procedur i terminów, określonych w niniejszej gwarancji, powodują utratę praw z tytułu gwarancji i nie będą rozpatrywane.

8.11. Klient traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
a) nieprzestrzegania instrukcji obsługi i konserwacji Towaru;
b) niedokonania corocznego przeglądu okresowego Towaru (przeglądy okresowe nie są wykonywane w ramach udzielonej gwarancji i są odpłatne);
c) wykonania obsługi serwisowej Towarów, napraw, przeglądów okresowych przez inny podmiot niż STILL lub wskazany przez STILL;
d) niezgłoszenia wady w terminie i w sposób wskazany w pkt 8.10;
e) dokonywania modyfikacji produktu, w tym montażu dodatkowych elementów, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody STILL.

8.12. STILL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Klienta, nawet jeżeli powstały na skutek ujawnienia się wad Towaru, w tym także nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe, utracone zyski ani inne straty pośrednie lub wtórne, będące konsekwencją wady.

8.13. Nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, czyszczenie, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania Towaru.

8.14. Gwarancja nie obejmuje:
a) naturalnego zużycia części eksploatacyjnych, drobnych uszkodzeń powłoki niemających wpływu na wytrzymałość i właściwości eksploatacyjne Towarów, zarysowań powstałych w trakcie użytkowania;
b) wad i uszkodzeń powstałych w skutek wypadku, przewrócenia, przeładunku, oddziaływania sił przyrody (np. ognia, gradu, pioruna, mrozu, wody, soli, oddziaływania substancji chemicznych itp.) lub dalszego używania uszkodzonych Towarów;
c) wad i uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowej eksploatacji, nieprzestrzegania instrukcji obsługi i konserwacji, dokonania zmiany pierwotnej formy lub funkcji produktu określonej w załączonej do produktu instrukcji obsługi lub spowodowanych niewłaściwym podłączeniem, użytkowaniem lub przechowywaniem Towaru.

8.15. STILL ma prawo do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku, gdy Klient zalega w stosunku do STILL z wymagalnymi płatnościami, niezależnie od ich tytułu, w szczególności zalega z zapłatą za dostarczone Klientowi towary lub świadczone na jego rzecz przez STILL usługi. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, STILL może odmówić wykonania wszelkich świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji i jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Nabywcy z tytułu gwarancji.

8.16. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie Klient, który nabył produkt bezpośrednio od STILL. Dalsze zbycie produktu nie powoduje przeniesienia praw przysługujących z mocy niniejszej gwarancji na kolejnego nabywcę.

8.17. Odpowiedzialność STILL z tytułu rękojmi za wady Towarów zostaje wyłączona.

9. Siła Wyższa

9.1. Strony nie ponoszą wobec siebie żadnej odpowiedzialności za szkody, straty, kary lub inne zobowiązania, które mogą wyniknąć jako bezpośredni skutek tego, że dana Strona nie mogła wykonać lub wykonała z opóźnieniem swoje zobowiązania wynikające z Umowy z powodu zaistnienia Siły Wyższej.

9.2. W rozumieniu niniejszych OWSSR, "Siła Wyższa" oznacza w szczególności wojnę, zamieszki, zamach stanu, rozruchy społeczne, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozję, powódź, spory pracownicze, strajk, istotną awarię i inne działania lub umyślne zaniechanie działania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz władze innych krajów, w tym administrację rządową i samorządową, które uniemożliwią danej Stronie wykonanie jego zobowiązań.

10. Ochrona danych osobowych oraz poufność

10.1. Strony zobowiązują się traktować poufnie uzyskane przy negocjacjach oraz wykonywaniu Umowy informacje o działalności drugiej strony, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba że informacje nie mają charakteru poufnego lub przepisy prawa wymagają ich ujawnienia lub ujawnienie ich jest niezbędne do wykonania uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy.

10.2. Strony zobowiązują się przetwarzać oraz chronić dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy oraz pozostałych danych osobowych udostępnionych w ramach jej wykonywania jest STILL Polska sp. z o.o. Pełna informacja o przetwarzaniu danych, przysługujących uprawnieniach oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych znajdują się pod adresem: www.still.pl zakładka „Przedsiębiorstwo” – „warunki współpracy”.

11.Postanowienia końcowe


11.1. Przeniesienie na osobę trzecią jakichkolwiek praw Klienta (cesja zobowiązań umownych) wobec STILL, wynikających z Umowy wymaga zgody wyrażonej przez STILL w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11.2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy, w tym roszczeń z gwarancji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby STILL.

11.3. Obowiązek zapłaty kar umownych przewidzianych w Umowie lub niniejszych OWSSR nie powoduje utraty przez STILL prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar umownych.

11.4. Wszystkie zawiadomienia i inne informacje, które są wymagane lub dozwolone przez Umowę lub niniejsze OWSSR, a winny zostać doręczone właściwej stronie bezpośrednio w siedzibie lub listem poleconym, pocztą kurierską, faksem będą kierowane na adresy wskazane odpowiednio w Umowie.

11.5. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy lub niniejszych OWSSR okaże się całkowicie lub częściowo bezskuteczne lub nieważne, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Bezskuteczne lub nieważne postanowienie zostanie zastąpione odpowiednim przepisem ustawowym.

11.6. Znaki Towarowe STILL są chronione prawem. Kontrahent ma prawo wykorzystywać Znaki Towarowe STILL wyłącznie w sposób pisemnie zaakceptowany przez STILL z uwzględnieniem dbałości o dobro i renomę STILL i Znaków Towarowych STILL.

11.7. Odpowiedzialność STILL względem Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej i nie obejmuje odpowiedzialności za zyski utracone, szkody pośrednie i następcze, w szczególności STILL nie ponosi odpowiedzialności za spadek produkcji Klienta.

12.Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą


12.1. W przypadku umowy zawieranej na odległość Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zawierający ze STILL umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo do odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni.

12.2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 12.1. niniejszych OWSSR umowę uważa się za niezawartą.

12.3. Termin, o którym mowa w pkt. 12.1. liczy się:
a) od dnia objęcia przez Klienta rzeczy w posiadanie lub od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik;
b) w przypadku, gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które dostarczane są partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części;
c) w przypadku, gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.

12.4. Klient chcący skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy powinien złożyć oświadczenie w formie pisemnej, zawierające imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz numer zamówienia na adres STILL – ul. Składowa 6, Żerniki, 62 – 023 Gądki. W przypadku, gdy Klient wysyła oświadczenie za pośrednictwem Poczty Polskiej do zachowania terminu wystarczy oddanie oświadczenia w polskiej placówce pocztowej. Klient może złożyć oświadczenie według wzoru oświadczenia, który stanowi załącznik niniejszych OWSSR.

12.5. W przypadku odstąpienia od umowy STILL zwróci Klientowi wszelkie otrzymane płatności.

12.6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z firmy kurierskiej koniecznym może okazać się nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.

12.7. Prawo do odstąpienia od umowy opisane w pkt. 12.1. niniejszych OWSSR jest wyłączone w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. W szczególności prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w stosunku do towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

12.8. STILL wskazuje, że w związku z charakterem prowadzonej sprzedaży, sprzedawane systemy regałowe wytwarzane są według specyfikacji Klienta, w celu zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.

12.9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru