15.03.2021

Resurs wózków widłowych: najważniejsze informacje

Resurs wózków widłowych podlega postanowieniom rozporządzenia Urzędu Dozoru Technicznego. Stanowi informację o tym ile czasu zostało do gruntownej oceny stanu technicznego pojazdu.

Serwis STILL Polska - technik ustala resurs wozka widlowego

Resurs wózków widłowych – co warto o nim wiedzieć?

Wózki widłowe należą do urządzeń transportu bliskiego i w związku z tym podlegają postanowieniom rozporządzenia z 2018 o eksploatacji, naprawach i modernizacji UTB. Jedną z zawartych w dokumencie kwestii mających największy wpływ na codzienne praktyki w magazynach jest resurs.

Kwestie resursu wózków widłowych reguluje od strony prawnej „Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego” (pozycja 2176 w Dzienniku Ustaw 2018). Przepis określa warunki dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji UTB, w tym: wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. W rozporządzeniu uregulowane są wymagania, jakim podlega każdy wózek widłowy. Mówi ono m.in. o: niezbędnej dokumentacji; ogólnych warunkach eksploatacji, modernizacji i napraw oraz rodzajach i zakresie koniecznych badań technicznych. W rozporządzeniu mowa także o resursie UTB oraz obowiązkach z nim związanych: określaniu jego poziomu przez użytkownika oraz czynnościach, które należy podjąć w razie przekroczenia resursu. Uszczegóławiające te kwestie zalecenia Urzędu Dozoru Technicznego znaleźć można natomiast w dokumencie pt. „Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego” z 2019 r.

Jak resurs wózka widłowego zdefiniowany został w przepisach?

Zgodnie z zawartą w rozporządzeniu MPiT definicją resurs to: parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania. Innymi słowy, resurs wózka widłowego mówi, jak długo będzie on w stanie bezpiecznie i prawidłowo funkcjonować przy danym obciążeniu pracą. Według zawartego w zestawieniu wytycznych UDT algorytmu postępowania, przepisy przekładają się na funkcjonowanie magazynu następująco. Do eksploatującego wózek należy bieżąca kontrola stopnia wykorzystania resursu. Gdy zostanie on osiągnięty, konieczna jest ocena stanu technicznego urządzenia. Jeśli ocena techniczna wykaże, że wymagane są działania naprawcze, należy przeprowadzić remont kapitalny urządzenia. Niezależnie od tego, czy działania naprawcze były konieczne, po ocenie stanu technicznego urządzenia określany jest kolejny okres bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W świetle tego dookreślenia można więc przyjąć, że resurs wózka widłowego stanowi informację o tym, ile czasu i roboczogodzin zostało do kolejnej gruntownej oceny stanu technicznego urządzenia.

Jak obliczyć resurs wózków widłowych, gdy nie jest on nam znany?

Zgodnie z rozporządzeniem, gdy nie jest znany resurs UTB (co może mieć miejsce na przykład w przypadku wózków używanych lub w sytuacji, gdy nie był on dotychczas prawidłowo kontrolowany), eksploatujący określa go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej. W takiej sytuacji – szczególnie, gdy zapisy instrukcji urządzenia nie zawierają wystarczających informacji – wytyczne UDT zalecają skorzystanie ze wsparcia „osoby kompetentnej”, zdefiniowanej jako: osoba fizyczna lub prawna posiadająca doświadczenie w projektowaniu, budowie i konstruowaniu lub utrzymaniu ruchu UTB, posiadająca wystarczającą wiedzę z zakresu przepisów i norm oraz sprzętu potrzebnego do wykonania przeglądu specjalnego (np. (…) zakład posiadający uprawnienia do napraw (…)). Zgodnie z tą definicją, w przypadku kłopotów z określeniem, ile wynosi resurs wózka widłowego, można skontaktować się na przykład z technikiem serwisu STILL. Serwis STILL Polska jest uprawniony do prowadzenia przeglądów UDT oraz oceny stanu technicznego będącej podstawą ustalenia resursu wózka widłowego – także po przekroczeniu pierwotnie wskazanych wartości.

Więcej o obowiązkach podmiotu eksploatującego urządzenia transportu bliskiego (a więc i wózki widłowe) oraz o zaleceniach dotyczących resursu można dowiedzieć się z:

 

  • Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego,
  • Wytycznych UDT dotyczących eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (wyd. 2), czerwiec 2019 r.