02.06.2022

Proces kompletacji – definicja, przebieg i używane obecnie technologie

Czym jest kompletacja?

Choć kompletacja zamówień od zawsze jest integralną częścią procesu magazynowania, jej oblicze zmienia się wraz z rozwojem rynku logistyki i nowoczesnych rozwiązań. Jakie elementy procesu kompletacji są stałe, a jakie zmieniają się wraz z postępem technologicznym?

Wózki do kompletacji serii STILL OPX

Kompletacja to trzecia z czterech faz procesu magazynowania, obejmującego w podstawowym ujęciu: przyjmowanie towarów, ich składowanie, kompletację zamówień oraz ich wydawanie. Prowadzi ona od stanu, w którym ładunki znajdujące się w systemach regałowych lub innego rodzaju miejscach składowania trafiają w odpowiedniej konfiguracji do strefy wydania. Jak dokładnie definiuje się kompletację, jakie typy kompletacji się wyszczególnia i jakiego sprzętu używa się dziś, by optymalizować kompletację?

Kompletacja zamówień – czym jest i jak najczęściej przebiega?

Kompletacja to proces polegający na przygotowaniu pakietu towarów według zamówienia. Wewnętrzne zróżnicowanie kompletowanego ładunku zależy m.in. od specyfiki przedsiębiorstwa czy rodzaju klienta. Przebieg kompletacji uzależniony jest natomiast od organizacji magazynu, w którym znajdują się towary podlegające kompletacji; wykorzystywanych w obiekcie technologii oraz tego, w jaki sposób ładunek będzie transportowany dalej do klienta. Niemal zawsze na kompletację składają się takie zadania jak:

  • pobranie z jednostek ładunkowych poszczególnych elementów zamówienia;
  • kontrola poprawności przygotowanych elementów zamówienia;
  • zabezpieczenie towaru i przygotowanie go do transportu;
  • przemieszczanie zamówienia do strefy wydań.

Czym jest strefa kompletacji?

Strefa kompletacji to przestrzeń obiektu magazynowego, w której prowadzona jest kompletacja towarów. W praktyce jest wyizolowana od strefy składowania przede wszystkim w przypadku magazynów częściowo lub całkowicie zautomatyzowanych. Z fizycznie odrębną od strefy składowania strefą kompletacji mamy do czynienia na przykład przy zastosowaniu przenośników, platform czy rozwiązań klasy AGV/AMR. Za pośrednictwem automatycznych nośników ładunku towary trafiają ze strefy składowania do strefy kompletacji, gdzie podlegają kontroli, kompletowaniu, pakowaniu i przygotowaniu do przemieszczenia do strefy wydań i dalszego transportu.

Metody kompletacji

Istnieje wiele metod pobierania towarów podczas kompletacji. Im większa presja na tempo realizacji i bezbłędność zamówień, tym częściej stosuje się zaawansowane rozwiązania technologiczne przyspieszające i wspierające poprawne pobieranie ładunków. W zależności od czynności wykonywanych przez pickera wyróżnia się następujące metody pobierania towarów w toku kompletacji:

  • Picker do towarów (ang. Person-to-Goods / Picker-to-Goods) – metoda kompletacji, w której osoba odpowiedzialna za pobieranie ładunków przemieszcza się do miejsc składowania kolejnych pozycji zamówienia, pobiera je i odkłada na wózek do kompletacji; używane mogą być tu zarówno konwencjonalne wózki ręczne, wózki do kompletacji, jak i kooperacyjne roboty, samodzielnie podążające za operatorem, takie jak na przykład STILL iGo neo.
  • Towary do pickera (ang. Goods-to-Person / Goods-to-Picker) – metoda kompletacji, w której towary mające znaleźć się w zamówieniu trafiają do strefy kompletacji za sprawą automatycznych systemów różnego rodzaju – przenośników, rozwiązań takich jak AutoStore®, czy pojazdy AGV współpracujące ze sobą w ramach systemów automatyzacji takich jak STILL iGo Systems.

W celu zwiększenia wydajności kompletacji i redukcji liczby błędów wykorzystywane mogę być systemy Pick-by-Voice oraz Pick-by-Light. W powiązaniu z komputerowym systemem zarządzania magazynem klasy WMS nakierowują one operatora do odpowiednich miejsc paletowych z użyciem sygnałów dźwiękowych albo świetlnych.

Kompletacja niska i wysoka oraz wózki do kompletacji poziomej i pionowej

W zależności od tego, z jakiego poziomu pobierany jest towar, mówi się o kompletacji niskiej bądź wysokiej. Kompletacja niska obejmuje przypadki, w których pobierane ładunki znajdują się na „poziomie zero” magazynu, nieco powyżej poziomu posadzki – w zasięgu poruszającego się pieszo pickera. Do pobierania towarów w takiej sytuacji wykorzystywane są wózki unoszące bądź wózki do kompletacji poziomej. W kompletacji wysokiej towary pobierane są z kolejnych kondygnacji systemów regałowych. W procesie tym wykorzystywane mogą być m.in. wózki systemowe, wózki do kompletacji pionowej, wózki wysokiego składowania oraz układnice różnego rodzaju. Wybierając sposób organizacji i technologiczne rozwiązania w procesu pobierania towarów w toku kompletacji, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim:

  • pożądaną gęstość składowania ładunków – im więcej towarów musi zmieścić się w określonej przestrzeni, w tym większym stopniu należy zabezpieczyć infrastrukturę magazynu wysokiego składowania i systemu wąskich alejek;
  • wymaganą przepustowość magazynu – dzięki zagęszczeniu składowania i zastosowaniu systemów przyspieszających przemieszczanie się pickera lub towarów (zarówno w poziomie, jak w pionie) można ograniczyć czas pobierania ładunków dzięki skróceniu tras i czasu ich pokonywania;
  • koszty inwestycji oraz ROI – im bardziej skomplikowane rozwiązania i bardziej rozbudowana infrastruktura, tym wyższe początkowe koszty inwestycji. Przy dużej liczbie operacji i obrotach często okazuje się jednak, że systemy regałowe wysokiego składowania, wózki systemowe oraz rozwiązania automatyzacyjne to wydatki uzasadnione ekonomicznie w średniej i długiej perspektywie.

Jak wybrać odpowiednie metody kompletacji zamówień i wózki do kompletacji?

Ze względu na mnogość czynników, które należy wziąć pod uwagę, oraz bogactwo oferty rynkowej w zakresie infrastruktury dla optymalnej kompletacji, wyposażenie strefy składowania i kompletacji to trudne zadanie. Dlatego warto włączyć potencjalnych dostawców w proces koncepcyjny już na najwcześniejszych jego etapach. Eksperci z firm dostarczających systemy regałowe i wózki do kompletacji są w stanie przygotować zróżnicowane propozycje realizujące założone cele na kilka sposobów. Warto skorzystać z ich profesjonalnego know-how – Doradztwo intralogistyczne w STILL.