Warunki gwarancji STILL Polska

STILL Polska Sp. z o.o. · ul. Składowa 11, Żerniki · 62-023 Gądki

Warunki gwarancji STILL POLSKA

1. STILL POLSKA sp. z o.o. (dalej: STILL POLSKA) udziela Nabywcy gwarancji jakości na zakupione w STILL POLSKA wózki widłowe i części zamienne (dalej: produkty) zgodnie ze wskazanymi niżej zasadami gwarancji. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. STILL POLSKA zapewnia dobrą jakość produktów oraz ich sprawne działanie w normalnych warunkach eksploatacji, zgodnie z załączoną do produktu instrukcją obsługi.

3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

4. Okres gwarancji wynosi:

 • a. dla wózków widłowych: wskazaną w umowie lub zamówieniu ilość miesięcy od daty dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli produkt w tym okresie przepracował wskazaną w umowie lub zamówieniu ilość motogodzin, okres gwarancji upływa wcześniej, z momentem ich przepracowania;
 • b. dla części zamiennych zakupionych w STILL POLSKA, części naprawionych lub zamontowanych przez STILL POLSKA w ramach pozagwarancyjnych usług serwisowych: 6 miesięcy od daty sprzedaży lub wykonania usługi serwisowej;
 • c. dla nowych części wymienionych przez STILL w ramach gwarancji lub części naprawionych w ramach gwarancji: 6 miesięcy od daty montażu lub wykonania naprawy;
 • d. dla wózków ręcznych paletowych: 12 miesięcy od daty sprzedaży z zastrzeżeniem, że w przypadku wózków ręcznych paletowych z wagą elektroniczną waga ta nie jest objęta gwarancją;
 • e. dla prostowników, baterii, dodatkowego oprogramowania, modułów doczepianych oraz pozostałego osprzętu wózka: 12 miesięcy od daty dostawy, chyba że w umowie lub zamówieniu wskazano inaczej -także w przypadku, gdy zostały sprzedane wraz z wózkiem i w chwili sprzedaży wózka stanowiły jego przynależność lub część składową, z zastrzeżeniem że w takim przypadku okres gwarancji ulega zakończeniu z chwilą zakończenia gwarancji dla wózka widłowego z uwagi na przepracowanie przez ten wózek limitu motogodzin powodującego wygaśnięcie gwarancji zgodnie z wskazaniem pkt 4 lit. a. powyżej.

W przypadku istotnej naprawy produktów lub wymiany produktów lub ich części na nowe, okresy gwarancji, o których mowa powyżej, nie biegną od nowa dla całego produktu, zastosowanie znajdują zapisy pkt. 4c powyżej.

5. Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:

 • a. nieprzestrzegania „Instrukcji obsługi i konserwacji”, niedokonania przeglądu okresowego produktów przez STILL POLSKA w terminach wskazanych w instrukcji obsługi i konserwacji (przeglądy okresowe nie są wykonywane w ramach udzielonej gwarancji i są odpłatne, chyba że w umowie lub zamówieniu zaznaczono inaczej);
 • b. wykonania obsługi serwisowej produktów, napraw, przeglądów okresowychlub montażu nowych części we własnym zakresie:samodzielnie lub przez inny podmiot niż STILL POLSKA;
 • c. niezgłoszenia wady w terminie i w sposób wskazany w pkt 7 poniżej;
 • d. dokonywania modyfikacji produktu bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody STILL POLSKA.

6. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być przyjmowane, rozpatrywane i usuwane wyłącznie przez STILL POLSKA.

7. Każdą wadę należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wykrycia, zgłosić pisemnie w dziale serwisu STILL POLSKA. Dane kontaktowe serwisu oraz wykaz lokalizacji znajduje się w dokumentacji zakupionego produktu lub na stronie www.still.pl. Zgłoszenia reklamacyjne dokonane z niezachowaniem procedur i terminów, określonych w niniejszej gwarancji, powodują utratę praw z tytułu gwarancji i nie będą rozpatrywane.

8. STILL przystąpi do zdiagnozowania i usunięcia stwierdzonej wady w ramach gwarancji w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty dokonanego zgłoszenia. Naprawa zostanie wykonana u Nabywcy lub w warsztacie STILL POLSKA w zależności od charakteru wady i możliwości serwisowych STILL POLSKA.

9. STILL POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Nabywcy, nawet jeżeli powstały na skutek ujawnienia się wad sprzętu lub części zamiennych zakupionych w STILL POLSKA, w tym także nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe, utracone zyski ani inne straty pośrednie lub wtórne, będące konsekwencją wady.

10. Koszty napraw gwarancyjnych, w tym także koszt dojazdów oraz części zamiennych wymienianych na gwarancji w ramach stwierdzonej wady nie obciążają Nabywcy.

11. Części wymontowane w ramach usługi gwarancyjnej pozostają własnością STILL POLSKA.

12. Za naprawę gwarancyjną uważa się tylko i wyłącznie naprawę wadliwego Produktu dokonaną w okresie, o którym mowa w pkt. 4 i na warunkach określonych w niniejszej gwarancji. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie Produktu.

13. Gwarancja nie obejmuje:

 • a. naturalnego zużycia części eksploatacyjnych takich jak: ogumienie, widły, filtry i wkłady filtrów, uszczelki, świece zapłonowe i żarowe, styki styczników, okładziny hamulcowe, żarówki, oleje, smary i inne płyny eksploatacyjne;
 • b. wad i uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, przewrócenia, upadku produktu itp.;
 • c. wad i uszkodzeń powstałych wskutek oddziaływania sił przyrody jak np. gradu, pioruna, mrozu, wody, soli, oddziaływania substancji chemicznych itp.;
 • d. wad i uszkodzeń powstałych wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. paliwo, smary, oleje itp.);
 • e. wad i uszkodzeń powstałych wskutek dokonania zmiany pierwotnej formy oraz/lub funkcji produktu określonej w załączonej do produktu instrukcji obsługilub spowodowanych niewłaściwym podłączeniem, użytkowaniem lub przechowywaniem Produktu; f. szkód powstałych podczas transportu i przeładunku.

14. STILL POLSKA ma prawo do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku, gdy Nabywca zalega w stosunku do STILL POLSKA z wymagalnymi płatnościami, niezależnie od ich tytułu, w szczególności zalega z zapłatą za dostarczone Nabywcy towary lub świadczone na jego rzecz przez STILL POLSKA usługi. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, STILL POLSKA może odmówić wykonania wszelkich świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji i jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Nabywcy z tytułu gwarancji.

15. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie Nabywca, który nabył produkt bezpośrednio od STILL POLSKA. Dalsze zbycie produktu nie powoduje przeniesienia praw przysługujących z mocy niniejszej gwarancji na kolejnego nabywcę.

16. Odpowiedzialność STILL POLSKA z tytułu rękojmi jest wyłączona.


Żerniki, dnia 01.12.2016
________________________
Borys Wochna - Prezes Zarządu
STILL POLSKA sp. z o.o.

Cookie Panel

Firma STILL wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić użytkownikom najlepszą jakość przy korzystania z internetu oraz dostarczyć zanonimizowane, zebrane dane o wykorzystaniu witryny. W naszych zasadach dotyczących plików cookie możesz dowiedzieć się, jakie pliki cookie wykorzystujemy, co robimy i jak możesz je wyłączyć. Zasadami dotyczącymi plików cookie.

Przeglądając nasze witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Zamykając tę wiadomość, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie na tym urządzeniu zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie, chyba że je wyłączyłeś.